Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Chủ đề   RSS   
 • #611764 21/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (507)
  Số điểm: 8673
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 159 lần


  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

  Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực từ 02/11/2024. Trong đó, quy định về hồ sơ, trình tự, kết quả công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

  Ngày 2/5/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

  Theo đó, từ ngày 02/11/2024 hồ sơ, thủ tục công nhận văn bằng cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện như sau:

  Hướng dẫn hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

  Theo Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT, hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm:

  - Phiếu đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Phụ lục I kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/21/phu-luc-I-vb.docx Mẫu phiếu đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

  - Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt;

  - Bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt;

  - Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ có liên quan trực tiếp (nếu có);

  - Minh chứng thời gian học ở nước ngoài (nếu có): Quyết định cử đi học và tiếp nhận của đơn vị quản lý lao động; hộ chiếu, các trang thị thực có visa, dấu xuất nhập cảnh phù hợp với thời gian du học hoặc giấy tờ minh chứng khác;

  - Văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu đơn vị xác thực yêu cầu).

  Hướng dẫn thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

  Cũng tại Điều 1 Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT quy định thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Theo đó, thủ tục này đã có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Người đề nghị lập bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Sau khi lập hồ sơ hoàn chỉnh, người đề nghị công nhận văn bằng tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng) và thực hiện thanh toán lệ phí theo quy định.

  Việc tải hồ sơ lên Cổng dịch vụ công trực tuyến như sau:

  - Trường hợp người đề nghị công nhận văn bằng có thông tin, minh chứng để xác thực trực tiếp từ cơ sở giáo dục cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác thực thì cung cấp thông tin, minh chứng để xác thực trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng đồng thời tải lên cổng dịch vụ công trực tuyến: 

  + Bản quét (scan) Bản sao văn bằng hoặc bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng đề nghị công nhận kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt; Bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả học tập kèm theo bản công chứng dịch sang tiếng Việt (không cần chứng thực bản sao điện tử từ bản chính); 

  + Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Minh chứng thời gian học ở nước ngoài; Văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng.

  - Trường hợp người đề nghị công nhận văn bằng không có thông tin, minh chứng để xác thực trực tiếp thì thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính các hồ sơ, kèm theo văn bản ủy quyền xác minh thông tin về văn bằng (nếu đơn vị xác thực yêu cầu) và tải lên cổng dịch vụ công trực tuyến;

  - Trường hợp không tải hồ sơ lên cổng dịch vụ công trực tuyến, người đề nghị công nhận văn bằng nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng các hồ sơ.

  Bước 3: Trả kết quả

  - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng có trách nhiệm trả kết quả công nhận văn bằng cho người đề nghị công nhận văn bằng. 

  Trường hợp cần xác minh thông tin về văn bằng từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài, thời hạn trả kết quả công nhận văn bằng không vượt quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công nhận văn bằng.

  - Kết quả công nhận văn bằng được ghi trên giấy công nhận theo mẫu tại Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư này. 

  Trường hợp văn bằng không đủ điều kiện công nhận hoặc quá thời hạn quy định mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng phải trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử cho người đề nghị công nhận văn bằng. 

  Trường hợp không xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng cung cấp thông tin và công nhận giá trị của văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/21/phu-luc-II-vb.docx Mẫu giấy công nhận quy định tại Phụ lục II.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/21/phu-luc-III-vb.docx Hướng dẫn ghi nội dung trên giấy công nhận quy định tại Phụ lục III.

  Bước 4: Lập sổ cấp giấy công nhận

  Cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng lập sổ cấp giấy công nhận, trong đó ghi các thông tin về: 

  - Họ tên, ngày tháng năm sinh của người được công nhận văn bằng; 

  - Tên cơ sở giáo dục cấp bằng; 

  - Hình thức đào tạo; 

  - Trình độ tương đương với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hoặc trình độ theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính; 

  - Số vào sổ cấp giấy công nhận.

  Bước 5: Đánh giá và lưu trữ văn bằng

  Cơ sở giáo dục đại học tự đánh giá văn bằng để sử dụng trong hoạt động đào tạo lập hồ sơ đánh giá văn bằng và lưu trữ theo quy định.

  Trên đây là toàn bộ hướng dẫn lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Người đọc có thể tham khảo để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

  Xem thêm: Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực từ 02/11/2024

   
  48 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận