Hướng dẫn điền mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #611630 17/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 11271
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 208 lần


  Hướng dẫn điền mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024

  Hiện nay đang dùng mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức nào? Cách điền mẫu phiếu ra sao? Nguyên tắc thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là gì?

  Hướng dẫn điền mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024

  Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, viên chức sẽ được xếp loại chất lượng ở 4 mức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

  Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

  Mẫu phiếu bao gồm các nội dung:

  - Phần kết quả tự đánh giá: viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

  - Phần dành riêng cho viên chức quản lý: viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

  1) Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024

  Hiện nay mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024 là Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

  Xem và tải miễn phí mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/Mau-danh-gia-vien-chuc-03.docx 

  2) Hướng dẫn điền

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

  Năm 2024

  Họ và tên: Nguyễn Thị C

  Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

  Đơn vị công tác: Trường …

  I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

  1. Chính trị tư tưởng:

  -Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

  -Có quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước mọi khó khăn thử thách.

  -Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

  -Có ý thức chấp hành quy chế của ngành, qui định của cơ quan đơn vị.

  -Luôn ý thức được vai trò giáo dục trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nên bản thân luôn đảm bảo giảng dạy đúng, đủ chương trình, tuân thủ nghiêm ngặt ngày giờ công lao động.

  -Hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có ý thức học hỏi đồng nghiệp; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; không có hành vi tiêu cực.

  2. Đạo đức, lối sống:

  - Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền.

  - Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

  - Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

  - Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

  3. Tác phong, lề lối làm việc:

  Có trách nhiệm với công việc, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của ngành và đơn vị.

  - Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

  - Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.

  - Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

  - Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

  - Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

  - Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ

  4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

  - Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

  - Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

  - Hoàn thành các nhiệm vụ được giao; có ý thức học hỏi đồng nghiệp; chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành; không có hành vi tiêu cực.

  - Giữ gìn nếp sống văn minh nơi công sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường, ngành.

  - Quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức, nhân cách của người giáo viên, có lối sống trong sáng, lành mạnh, văn minh.

  5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  - Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

  - Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, sáng tạo, chủ động, tích cực trong học tập; rèn luyện, lao động và thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của nhà trường.

  6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

  - Đúng mực

  - Lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng, quan hệ mật thiết với phụ huynh và lối xóm.

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý.

  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết.

  II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

  1.  Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

  - Về ưu điểm:

  + Luôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn, thử thách trong công việc, cuộc sống.

  + Luôn bình tĩnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

  + Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, khiêm tốn, học hỏi trong công việc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ .

  + Có ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn, trung thực.

  + Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, chủ động trong công việc.

  - Về nhược điểm: 

  + Vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số nhiệm vụ chưa đạt được mức như mong đợi,...

  + Chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình.

  2. Tự xếp loại chất lượng:

  Viên chức đánh giá, xếp loại chất lượng theo các mức sau:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Hoàn thành nhiệm vụ.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ.

  ......, ngày.... tháng.... năm.....

  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

  (ký tên)

  III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

  (Phần dành cho người đứng đầu đơn vị công tác)

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

  (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

  Nguyên tắc thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng viên chức?

  Theo Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 48/2023/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

  Thứ nhất, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

  Thứ hai, việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

  Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

  Thứ tư, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

  Thứ năm, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định dưới đây:

  - Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

  - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

  Thứ sáu, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

  Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

  Như vậy, sẽ không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng. Tuy nhiên, viên chức đó vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  Xem và tải miễn phí mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/Mau-danh-gia-vien-chuc-03.docx 

   
  2269 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (03/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận