Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #563453 26/11/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm 2020

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Ảnh minh họa


  Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, sau đây là hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

  1. Đảng viên nào phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại?

  - Toàn bộ đảng viên, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

  - Kể cả cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

  2. Việc đánh giá dựa trên những tiêu chí nào?

  Thứ nhất: Tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

  - Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

  - Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  - Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

  - Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

  - Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

  Thứ hai: Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

  - Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

  Thứ ba: Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

  Thứ tư: Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Thứ năm: Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

  3. Các mức chất lượng được đánh giá, xếp loại

  Mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

  - Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

  - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

  Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

  Mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"

  - Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

  Mức "Hoàn thành nhiệm vụ"

  - Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

  Mức "Không hoàn thành nhiệm vụ"

  Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

  - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  4. Trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá, xếp loại

  - Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

  - Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

  5. Cách thức đánh giá, xếp loại

  Bao gồm 2 bước như sau:

  Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

  - Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể)

  - Xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02 (đính kèm cuối bài)

  - Báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

  Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

  - Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

  - Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

  - Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

  *Căn cứ: Hướng dẫn 21-HD/BTCTW

  >>> 12 lưu ý quan trọng khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 26/11/2020 03:45:55 CH
   
  2505 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563485   26/11/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn rất chi tiết. Gần cuối năm nên nhiều chi bộ cũng bắt đầu đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên. Như bài đã chia sẽ thì sẽ có 04 mức độ để xếp loại đảng viên. Mình thấy việc này là rất cần thiết và cần thực hiện nghiêm túc.

   
  Báo quản trị |  
 • #578202   21/12/2021

  Việc đánh giá Đảng viên cuối năm cực kỳ quan trọng. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong một năm. Từ đó làm cơ sở xếp loại, trường hợp không hoàn thành 2 năm liên tiếp thì sẽ không bị xem xét bị kỷ luật tùy vào mức độ. 

   
  Báo quản trị |  
 • #578399   26/12/2021

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên là rất quan trọng. Mỗi đảng viên sẽ thực hiện viết bản kiểm điểm nhìn lại trong một năm qua có những ưu điểm, nhược điểm gì mình đang có. Mặc dù đảng viên không vi phạm hay không thì đều phải làm bản kiểm này.

   
  Báo quản trị |