Hướng dẫn chi tiết các bước lựa chọn nhà thầu

Chủ đề   RSS   
 • #387614 12/06/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Hướng dẫn chi tiết các bước lựa chọn nhà thầu

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, để lựa chọn nhà đầu, cần phải tiến hành 6 bước, cùng xem cụ thể từng bước nhé.

  Bước 1: Nghiên cứu, khảo sát thị trường

  Trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nghiên cứu, khảo sát thị trường để bảo đảm dự án, dự toán mua sắm được phân chia thành các gói thầu hợp lý, tạo điều kiện cho sự tham gia của nhiều nhà thầu; giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu và phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

  Việc nghiên cứu, khảo sát thị trường có thể bao gồm các nội dung:

  - Thống kê kinh nghiệm đấu thầu từ các dự án trước hoặc các dự án liên quan.

  - Theo dõi chỉ số giá được cơ quan có thẩm quyền công bố.

  - Điều tra thị trường nhà cung cấp tiềm năng.

  - Tổng hợp thông tin và cập nhật giá cả tại thời điểm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.         

  Bước 2: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Xem chi tiết tại hướng dẫn đính kèm.

  Bước 3: Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

  Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, nếu xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

  Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (file đính kèm)

  Bước 4: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

  Cơ quan, tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể là đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị chức năng trực thuộc người có thẩm quyền, trực thuộc chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án nếu chưa phê duyệt dự án.

  Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì việc lựa chọn tư vấn phải tuân thủ quy định pháp luật.

  Đơn vị thẩm định tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các Điều 33, 34, 35 và 36 của Luật đấu thầu, bao gồm:

  - Tuân thủ nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  - Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  - Nội dung và giá trị các phần công việc nêu trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nội dung từng gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

  Thời gian thẩm định và hoàn thành báo cáo thẩm định tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

  Bước 5: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đối với gói thầu cần phê duyệt trước khi có quyết định phê duyệt dự án, thẩm quyền phê duyệt là người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

  Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung : phần công việc đã và đang thực hiện; phần công việc chưa thực hiện nhưng không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  Tổng giá trị các phần công việc không vượt tổng mức đầu tư.

  Trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ đối với phần công việc đã và đang thực hiện thì triển khai theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt trước đây. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Mẫu quy định.

  Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định.

  Bước 6: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

  Xem chi tiết tại đây.      

   
  17641 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận