Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Chủ đề   RSS   
 • #597886 30/01/2023

  Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

  Trong công tác phòng chống rửa tiền thì việc hợp tác quốc tế sẽ tuân theo những nguyên tắc và nội dung nào?

  Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có."

  =>> Theo đó phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Và bên cạnh đó việc hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền là một nội dung quan trọng đối với những tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, cụ thể cần tuân theo những nội dung sau tại Điều 6 Luật này:
  - Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài.
  Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.
  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung sau đây:
  + Xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền;
  + Thực hiện tương trợ tư pháp;
  + Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài;
  + Nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền;
  + Nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.
  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong quá trình hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, có thể từ chối trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp sau đây:
  + Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao có thể gây tổn hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam;
  + Thông tin được yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao không phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài hoặc quy định của pháp luật Việt Nam;
  + Yêu cầu trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật;
  + Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không cam kết hoặc không thực hiện bảo mật thông tin được trao đổi, cung cấp, chuyển giao theo chế độ bảo mật tương ứng với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của Việt Nam đối với thông tin mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước trao đổi, cung cấp, chuyển giao.
  - Quy trình, thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  - Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm cung cấp nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  =>> Như vậy việc hợp tác quốc tế  về phòng chống rửa tiền cần tuân theo những nội dung trên.

   
  54 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598417   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Mình đã đọc qua một số bài viết từ bạn, có thể thấy bạn rất quan tâm đến lĩnh vực phòng chống rửa tiền, mình cũng đang tìm hiều pháp luật quốc tế, Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Hy vọng sẽ được đọc nhiều bài viết thông tin từ bạn. Nội dung tuy ngắn nhưng vẫn chứa đựng các vấn đề pháp lý liên quan đến rửa tiền. Hoạt động phòng chống rửa tiền trong phạm vi quốc tế còn rẩt nhiều thứ phải tìm hiểu và hoàn thiện.

   
  Báo quản trị |