Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn có phải là chứng từ kế toán phù hợp

Chủ đề   RSS   
 • #569353 25/03/2021

  Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn có phải là chứng từ kế toán phù hợp

  Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (ký giữa khách hàng và Ngân hàng) có được gọi là chứng từ kế toán phù hợp theo quy định về chứng từ kế toán không

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN mẫu chứng từ kế toán ngân hàng bao gồm:

  a. Các mẫu chứng từ kế toán do Bộ Tài chính quy định áp dụng chung cho các đơn vị kế toán, cụ thể:

  - Các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước: thực hiện theo mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  - Các tổ chức tín dụng và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng: thực hiện theo mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp.

  b. Các mẫu chứng từ kế toán mang tính đặc thù của ngành ngân hàng (chứng từ liên quan đến thanh toán, tín dụng và nghiệp vụ thu chi tài chính thuộc hoạt động ngân hàng) do Ngân hàng Nhà nước quy định. Danh mục, biểu mẫu các chứng từ kế toán mang tính đặc thù của ngành ngân hàng được quy định trong các văn bản khác.

  Đồng thời, Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN

  Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng tổ chức việc in và phát hành mẫu chứng từ kế toán ngân hàng sử dụng tại đơn vị mình nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định của Ngân hàng Nhà nước:

  - Đối với các chứng từ kế toán mang tính đặc thù của ngành ngân hàng và thuộc danh mục chứng từ hướng dẫn như chứng từ giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng, chứng từ dùng để hạch toán, thanh toán trong nội bộ một ngân hàng…, các ngân hàng được chủ động thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật để tổ chức in và phát hành.

  Thực tế hiện nay hợp đồng đồng tiền gửi đều do mỗi ngân hàng tự mình thiết kế, do đó cũng có thể xem Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là chứng từ phù hợp.

   
  1245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596706   31/12/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định. Doanh nghiệp nên nắm rõ quy định của pháp luật về các chứng từ kế toán để tránh sai sót bị xử phạt về sau.

   
  Báo quản trị |