Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có được đề nghị UBND khen thưởng trong việc hòa giải ở cơ sở không?

Chủ đề   RSS   
 • #607841 29/12/2023

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có được đề nghị UBND khen thưởng trong việc hòa giải ở cơ sở không?

  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có được đề nghị UBND khen thưởng trong việc hòa giải ở cơ sở không và chính sách của nhà nước về hòa giải cơ sở như thế nào?

  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có được đề nghị UBND khen thưởng trong việc hòa giải ở cơ sở không?

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN thì

  Các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia hòa giải ở cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở, khen thưởng hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên khen thưởng khi tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điểm d Khoản 1, Điểm d Khoản 2, Điểm a và Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

  Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp ở địa phương mà nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.

  Như vậy, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên khen thưởng khi tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

  Cơ quan nào sẽ xem xét quyết định khen thưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở khi có đề nghị của UBND cấp huyện?

  Theo nquy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm như sau:

  - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh) hướng dẫn, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương;

  - Biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện; hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

  - Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định;

  - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; định kỳ sáu tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

  Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trong đó có hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở có bao gồm việc phát huy vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam không?

  Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quy định tại Điều 5 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 như sau:

  - Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.

  Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích hợp khác.

  - Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở.

  - Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

  Như vậy, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở bao gồm việc phát huy vai trò vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

  Tóm lại, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên khen thưởng khi tích cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

   
  129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận