hội đồng quản trị tham gia biểu quyết bằng văn bản nhưng tại cuộc họp không tham dự được không

Chủ đề   RSS   
 • #596646 31/12/2022

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1126)
  Số điểm: 8210
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  hội đồng quản trị tham gia biểu quyết bằng văn bản nhưng tại cuộc họp không tham dự được không

  Có thể thấy đối với Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Trong hoạt động của công ty một trong những vấn đê thường xuyên  là tham gia họp và biếu quyết tại cuộc họp. Và liên quan đến vấn đề vắng mặt của Hội đồng quản trị liệu có được phép hay không nhưng vẫn thực hiện việc biểu quyết bằng văn bản. Để lý giải cho những vấn đề này dưới góc độ pháp luật được thể hiện và điều chỉnh như sau:

  Căn cứ Khoản 9, Khoản 10 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định

  Điều 157. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

  a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

  c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

  đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

  10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

  Do đó, trường hợp không có mặt trực tiếp nhưng gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư tức là bằng văn bản thì cần đáp ứng điều kiện phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp thì vẫn được.

   
  469 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598376   31/01/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 3465
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  hội đồng quản trị tham gia biểu quyết bằng văn bản nhưng tại cuộc họp không tham dự được không

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Hội đồng quản trị là cơ quan đầu não của các công ty cổ phần, các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị là hết sức quan trọng. Các quyết định này có thể mang tính quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Do đó, việc biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị là hết sức quan trọng. Vì thế có thể dễ hiểu vì sao lại có quy định như bài viết đề cập.

   
  Báo quản trị |