Hội đồng khoa học và công nghệ do đối tượng nào quyết định thành lập theo pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #608567 02/02/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hội đồng khoa học và công nghệ do đối tượng nào quyết định thành lập theo pháp luật?

  Hội đồng khoa học và công nghệ do đối tượng nào quyết định thành lập theo quy định của pháp luật? Hội đồng khoa học và công nghệ có nhiệm vụ gì?

  Hội đồng khoa học và công nghệ do đối tượng nào quyết định thành lập theo quy định của pháp luật?

  Căn cứ tại Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về Hội đồng khoa học và công nghệ như sau:

  Hội đồng khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia để tư vấn cho Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo từng nhiệm vụ cụ thể.

  Hội đồng khoa học và công nghệ có từ 05 đến 09 thành viên gồm các chuyên gia khoa học và công nghệ, chuyên gia kinh tế hoặc cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà nhiệm vụ được xem xét.

  Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia căn cứ nội dung của nhiệm vụ quyết định số lượng thành viên và thành phần của Hội đồng khoa học và công nghệ.

  Như vậy, Hội đồng khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quyết định thành lập.

  Hội đồng khoa học và công nghệ có nhiệm vụ gì?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về Hội đồng khoa học và công nghệ:

  Theo đó, Hội đồng khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như sau:

  - Tư vấn xét chọn nhiệm vụ, dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ tài chính;

  - Tư vấn cho Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Giám đốc Quỹ trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

  - Hội đồng khoa học và công nghệ hoạt động theo Quy chế do Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

  Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 thì:

  Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Quỹ.

  Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  - Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ ký nhận vốn, các nguồn lực khác do Nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giao cho Quỹ;

  - Chịu trách nhiệm về công việc của Hội đồng Quản lý Quỹ, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản lý Quỹ;

  - Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ ký, ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản lý Quỹ;

  - Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc lấy ý kiến các thành viên;

  - Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ;

  - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý Quỹ, theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Hội đồng Quản lý Quỹ;

  - Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kế hoạch hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, kết quả quản lý điều hành của Giám đốc Quỹ;

  - Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc Giám đốc Quỹ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ về các công việc được ủy quyền;

  Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

  Tóm lại, Hội đồng khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quyết định thành lập.

   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận