Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai đảm bảo chặt chẽ không để lợi ích nhóm

Chủ đề   RSS   
 • #607569 18/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai đảm bảo chặt chẽ không để lợi ích nhóm

  Ngày 16/12/2023 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 9838/VPCP-PL năm 2023 tải về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
   
  Bộ trưởng TN&MT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự án dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); chuẩn bị báo cáo Chính phủ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1250/TTg-QHĐP năm 2023, Công văn 9408/VPCP-PL năm 2023, trong đó báo cáo đầy đủ và làm rõ các nội dung sau:
   
   
  (1) Hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai không để sơ hở, lợi ích nhóm
   
  - Việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bám sát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng có liên quan đến nội dung dự thảo Luật và Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao chưa.
   
  - Các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần có cơ chế xử lý để tránh khoảng trống pháp lý, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường bất động sản, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, không để sơ hở, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
   
  - Trường hợp phát sinh các nội dung mới trong thực tiễn, cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  (2) Sửa đổi các đạo luật khác để bảo đảm tính thống nhất
   
  Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật hiện hành, trong đó làm rõ các điều, khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng như cần sửa đổi tại các đạo luật khác để bảo đảm tính thống nhất giữa Luật này với các luật có quy định có liên quan.
   
  (3) Làm rõ những nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của UBTVQH
   
  Việc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cần làm rõ những nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo 3123/TB-TTKQH năm 2023, trong đó cần báo cáo rõ:
   
  - Các nội dung đã thống nhất, hoàn thiện theo đúng dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình;
   
  - Các nội dung đã thống nhất, hoàn thiện cơ bản theo dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình, chỉ hoàn thiện về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo;
   
  - Các nội dung đã thống nhất nhưng khác với dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình, theo đó, cần có bảng so sánh chi tiết, nêu rõ lý do khác biệt và đề xuất phương án xử lý tiếp theo.
   
  - Các nội dung còn chưa thống nhất, theo đó cần báo cáo rõ phương án xử lý tiếp theo.
   
  (4) Lưu ý làm rõ các vấn đề chính sách có tác động lớn đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội
   
  Nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích đầy đủ các vấn đề còn ý kiến khác nhau trong quá trình chỉnh lý các chính sách quan trọng, những nội dung mới cần đánh giá tác động chính sách theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cần lưu ý làm rõ các vấn đề chính sách có tác động lớn đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của các tổ chức, cá nhân như:
   
  - Quyền tiếp cận đất đai của người nước ngoài tại Việt Nam; chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài trong dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư;
   
  - Làm rõ tiêu chí đấu thầu, đấu giá, chấp thuận chủ trương đầu tư;
   
  - Việc chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thương mại;
   
  - Chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định trong trường hợp giao đất, cho thuê đất trả tiền hàng năm;
   
  - Hoạt động quản lý đất trong khu kinh tế với việc thu hút đầu tư, quản lý đô thị, dân cư tại khu kinh tế;
   
  - Các nội hàm chính sách và cơ sở pháp lý về lấn biển đã đảm bảo phù hợp với thực tiễn và pháp luật có liên quan để bảo đảm chính sách mang tính khuyến khích hoạt động lấn biển;
   
  - Chính sách nhà ở xã hội phải bảo đảm công bằng, minh bạch, tránh bị lạm dụng trong các dự án thương mại; các cơ chế tài chính, quỹ, giá đất, ... nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, điều tiết hợp lý chênh lệch địa tô giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa các địa phương;
   
  - Quy định điều kiện chuyển tiếp để tránh khoảng trống pháp lý, đồng thời không hợp thức hóa các sai phạm, hạn chế khiếu kiện, tranh chấp về đất đai (các điều kiện chuyển tiếp trong các khoảng thời gian từ 1993; 2003; 2013; 2023);
   
  - Việc thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
   
  - Các nội dung khác: về định giá; phát triển mô hình TOD gắn với việc sử dụng và phát huy hiệu quả giá trị sử dụng các quỹ đất của địa phương do các dự án phát triển hạ tầng đầu tư từ ngân sách Trung ương; việc phân bổ lại nguồn lực (từ thu tiền sử dụng đất) giữa địa phương và Trung ương để đóng góp vào các dự án lớn, quan trọng mà ngân sách trung ương đã đầu tư.
   
  (5) Báo cáo Chính phủ kế hoạch chi tiết từ nay đến khi trình Quốc hội
   
  Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch chi tiết từ nay đến khi trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
   
  Xem thêm Công văn 9838/VPCP-PL năm 2023 tải ban hành ngày 16/12/2023.
   
  126 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (22/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận