Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo trách nhiệm bồi thường Nhà nước cần có những giấy tờ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #611159 03/05/2024

  Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo trách nhiệm bồi thường Nhà nước cần có những giấy tờ gì?

  Theo quy định pháp luật, cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.
   
  Và thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra phải được bồi thường theo quy định và được xác định là trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo đó khi có yêu cầu nhà nước bồi thường thiệt hại thì người yêu cầu phải chuẩn bị hồ sơ theo Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 bao gồm:
   
  Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu bồi thường thì hồ sơ yêu cầu bồi thường
   
  Hồ sơ gồm:
   
  - Văn bản yêu cầu bồi thường;
   
  - Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
   
  - Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;
   
  - Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường (nếu có).
   
  Trường hợp người yêu cầu bồi thường là người thừa kế hoặc là người đại diện của người bị thiệt hại
   
  Hồ sơ ngoài các tài liệu quy định trên (trừ giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại) thì hồ sơ còn phải có các tài liệu sau đây:
   
  - Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại;
   
  - Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền;
   
  - Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế.
   
  Văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung chính sau đây:
   
  - Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người yêu cầu bồi thường;
   
  - Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu bồi thường;
   
  - Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
   
  - Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;
   
  - Thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường;
   
  - Đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường (nếu có);
   
  - Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng phải nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản đó trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
   
  - Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có);
   
  - Yêu cầu khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có).
   
  Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì văn bản yêu cầu bồi thường không cần có nội dung về thiệt hại, cách tính, mức yêu cầu bồi thường và đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường.
   
  Thủ tục yêu cầu bồi thường
   
  Người yêu cầu bồi thường nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới cơ quan giải quyết bồi thường.
   
  - Trường hợp chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thường, người yêu cầu bồi thường nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc có trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chuyển hồ sơ đến cơ quan giải quyết bồi thường và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu bồi thường.
   
  Ngoài ra trường hợp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp hồ sơ thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ là bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.
   
  =>> Theo đó hồ sơ yêu cầu bồi thường theo trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bao gồm những tài liệu nêu trên.
   
  80 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận