Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #608637 06/02/2024

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 4919
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 60 lần


  Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?

  Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?
  Chính sách liên quan đến quy hoạch sử dụng đất được đông đảo người dân và nhà đầu tư quan tâm. 
   
  Để được phê duyệt chính sách quy hoạch trên địa bàn, cần phải thông qua ý kiến của cơ quan cấp trên tại khu vực đó. 
   
  Vậy, Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?
   
  Hồ sơ quy hoạch đất đai gồm những gì?
   
  Căn cứ Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có quy định về mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo quy định này thì mẫu hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm có:
   
  Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất quốc gia và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia, gồm:
   
  – Biểu kế hoạch sử dụng đất quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và những bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.
   
  Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, gồm:
   
  – Biểu kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT
   
  – Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và những bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT
   
  Mẫu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện, gồm:
   
  – Biểu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT
   
  – Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp quận/huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất) theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện; bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất cấp quận/huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT
   
  Mẫu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, gồm:
   
  – Biểu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Tờ trình, báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 và Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
   
  – Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và các bản đồ chuyên đề theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTNMT
   
  Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất
   
  Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ 05 nguyên tắc sau đây:
   
  – Khi lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm được tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện được nội dung sử dụng đất của cấp xã;
   
  – Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất phải bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
   
  – Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và cả khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
   
  – Không những vậy, quy hoạch sử dụng đất còn cần hướng tới khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;
   
  – Hơn thế nữa, nội dung phân bổ và sử dụng đất cần phải có sự thống nhất ở trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
   
  111 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận