Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập VPĐD của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #611562 15/05/2024

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập VPĐD của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Trong hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập văn phòng đại diện  của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có cần lý lịch của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện. Thời hạn  của giấy phép hoạt động văn phòng đại diện này là bao lâu?

  1.Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện  của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện  của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam , bao gồm:

  - Văn bản của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong đó nêu lý do, sự cần thiết thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài; dự kiến nhân sự giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam theo Mẫu 5A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  - Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;

  - Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài;

  - Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam;

  - Lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam có xác nhận của người đứng đầu tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài ở nước ngoài hoặc của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

  - Các văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

  Theo đó trong hồ sơ đề nghị cấp phép của văn phòng đại diện cần có lý lịch cá nhân của người dự kiến giữ chức trưởng văn phòng đại diện

  2. Thủ tục cấp giấy phép cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Căn cứ khoản 2  Điều 32 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định  Thủ tục cấp giấy phép cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  1.Trình tự:

  Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này và gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), trình người có thẩm quyền quy định tại Điều 31 Nghị định này quyết định cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu 5B tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  2. Thời hạn gửi giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp gửi bản sao giấy phép thành lập về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở để theo dõi, quản lý và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình về giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

  Theo đó, trình tự  thực hiện xin phép thành lập văn phòng đại diện của của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam sẽ thực hiện theo trình  tự trên.

   3. Thời hạn của giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của cơ sơ giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

  Căn cứ Điều 30 Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép hoạt động văn phòng đại diện

  Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập. Trường hợp gia hạn thì thời hạn không quá 03 năm; cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

  Theo đó giấy phép hoạt động cấp cho văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam là không quá 05 năm.

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận