Hồ sơ cần thiết để vận chuyển lâm sản vườn nhà trồng cần những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #583565 30/04/2022

  Hồ sơ cần thiết để vận chuyển lâm sản vườn nhà trồng cần những gì?

  Buôn bán, khai thác lâm sản hiện nay được quy định rất nghiêm ngặt tại Việt Nam, theo đó khi vận chuyển lâm sản do chính vườn nhà trồng thì cần những hồ sơ gì để không bị xử phạt?
  Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT:
  "Điều 16. Hồ sơ lâm sản khai thác trong nước
  ...
  2. Hồ sơ lâm sản khai thác từ rừng trồng:
  ...
  d) Gỗ khai thác từ rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân: bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập."
  Về hồ sơ vận chuyển lâm sản trong nước đối với rừng trồng căn cứ quy định tại Điều 20 và Điều 23 Thông tư trên bao gồm hai loại là đã chế biến và chưa chế biến:
  "Điều 20. Hồ sơ đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng khai thác từ rừng trồng chưa chế biến
  1. Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập.
  2. Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán."
  "Điều 23. Hồ sơ đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, từ rừng trồng, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu đã chế biến
  1. Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập.
  2. Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán."
  =>> Như vậy cả hai đều cần hồ sơ như sau:
  - Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập (theo các mẫu tại Phụ lục)
  - Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán (nếu trường hợp là người mua vận chuyển).
  Theo đó cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên nếu không bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP:
  "Điều 22. Vận chuyển lâm sản trái pháp luật
  Hành vi vận chuyển lâm sản (trường hợp vận chuyển lâm sản bằng phương tiện thì xác định hành vi vi phạm từ thời điểm lâm sản đã được xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, bị xử phạt như sau:
  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:
  ...
  c) Gỗ thuộc loài thông thường dưới 01 m3;
  d) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA dưới 0,5 m3;
  đ) Gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA dưới 0,1 m3;
  e) Thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 7.000.000 đồng;
  g) Sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá dưới 7.000.000 đồng.
  ...”
   
  549 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận