Hệ thống luật và chính sách của lĩnh vực dân tộc

Chủ đề   RSS   
 • #569817 31/03/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Hệ thống luật và chính sách của lĩnh vực dân tộc

  -Nghị định 53/2004/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân các cấp

  - Nghị định 02/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

  Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

  Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

  Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

   - Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 02/2015/TT-UBDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  Thông tư 01/2018/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  Thông tư 03/2019/TT-UBDT quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  Thông tư 01/2019/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  Thông tư 02/2018/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

  Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  - Quyết định 49/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  Quyết định 153/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

  - Quyết định 101/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

  Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

   

   

   
  535 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận