Hành nghề đại lý thuế cần đáp ứng các điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #604994 25/08/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 2398
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 31 lần


  Hành nghề đại lý thuế cần đáp ứng các điều kiện gì?

  Đại lý thuế là gì? Để hoạt động hành nghề đại lý thuế cần đáp ứng những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục và hồ sơ để đăng ký kinh doanh đại lý thuế.

  1. Đại lý thuế là gì?

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định như sau:

  Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  2. Điều kiện kinh doanh đại lý thuế

  Để kinh doanh dịch làm thủ tục về thuế, tổ chức cần đảm bảo các điều kiện sau:

  - Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật;

  - Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp;

  - Có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

  (Khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC)

  3. Thủ tục đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế

  Để được hoạt động dịch vụ làm thủ tục về thuế, các tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên cần thực hiện thủ tục như sau để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

  - Đại lý thuế gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đến Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC.

  Trường hợp từ chối cấp, Cục Thuế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Trên giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải ghi phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế như sau:

  + Ghi nội dung “Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế” đối với trường hợp đại lý thuế nộp đủ hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 2 Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC:

  ++ Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC;

  ++ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan);

  ++ Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan).

  + Ghi nội dung “Đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thuế và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ” đối với trường hợp đại lý thuế nộp đủ hồ sơ quy định tại mục 2.

  (Khoản 3 và Khoản 4 Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC)

  4. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý thuế

  Hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gồm:

  - Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu 2.6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTC;

  - Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan);

  - Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);

  - Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan).

  (Khoản 2 Điều 22 Thông tư 10/2021/TT-BTC)

   

   
  38 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận