Hàng hóa là quà tặng cho khách hàng có cần lập hóa đơn GTGT không?

Chủ đề   RSS   
 • #603981 13/07/2023

  Hàng hóa là quà tặng cho khách hàng có cần lập hóa đơn GTGT không?

  Chị đang vướng mắc về hóa đơn hàng tặng cho. Công ty Chị có dự định tặng quà cho khách hàng nhưng chị chưa biết khi tặng hàng như vậy có cần xuất hóa đơn không? Thuế GTGT đối với những hàng hóa này được xác định như thế nào?

  1. Hàng hóa biếu, tặng khách hàng có cần lập hóa đơn không?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

  Như vậy, hàng hóa dùng để biếu, tặng vẫn phải lập hóa đơn theo quy định.

  2. Nội dung ghi trên hóa đơn là những nội dung gì?

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nội dung ghi trên hóa đơn như sau:

  - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

  + Tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế, hóa đơn giá trị gia tăng kiêm phiếu thu, hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán tài sản công, tem, vé, thẻ, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

  + Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  - Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  - Số hóa đơn

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có)

  - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

  - Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua

  - Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

  - Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.

  - Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

  - Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

  - Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

  - Nội dung khác trên hóa đơn như thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

  3. Có tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa biếu, tặng khách hàng không?

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là sản phẩm biếu tặng cho như sau:

  Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0). Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Như vậy, khi tặng quà cho khách hàng, Công ty Chị cần lập hóa đơn và ghi giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa là sản phẩm biếu tặng theo quy định như trên.

   

   
  4378 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận