Hai doanh nghiệp sáp nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNDN không?

Chủ đề   RSS   
 • #607804 28/12/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1332)
  Số điểm: 10697
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Hai doanh nghiệp sáp nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNDN không?

  Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp bị sáp nhập có phải quyết toán thuế đến thời điểm sáp nhập không?

  Hai doanh nghiệp sáp nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNDN không?

  Căn cứ Điều 38 Luật quản lý thuế 2019 quy định về đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp có quy định như sau:

  - Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi tổ chức lại doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  - Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.

  => Theo quy định trên thì công ty bị sáp nhập sẽ phải thực hiện chấm dứt mã số thuế. Để chấm dứt mã số thuế thì trước đó phải thực hiện quyết toán trước theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  Theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định:

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hợp tác xã trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã do bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo thời hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) và các pháp luật khác có liên quan.

  -Trường hợp Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan không quy định thời hạn người nộp thuế phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất, quyết định hoặc thông báo của doanh nghiệp, hợp tác xã về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.


  => Theo quy định trên thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập thì công ty bị sáp nhập phải nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ chấm dứt mã số thuế thực hiện theo Khoản 3, 4 Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

  Ngoài ra, để chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì công ty phải thực hiện thủ tục thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế => Do đó sẽ phải thực hiện quyết toán thuế trước.

  Theo Khoản 4 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

  Công ty bị sáp nhập phải nộp hồ sơ quyết toán trong thời hạn nêu trên.
  Thành phần hồ sơ quyết toán chị tham khảo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Mục 7.2).

  Về biểu mẫu sử dụng mẫu ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Đối với công ty nhận sáp nhập thì hiện không thấy có yêu cầu về việc phải thực hiện quyết toán. 

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   

   
  412 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận