Hai công ty mẹ con thì có cần làm mẫu khai báo giao dịch liên kết không?

Chủ đề   RSS   
 • #601328 31/03/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1332)
  Số điểm: 10697
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Hai công ty mẹ con thì có cần làm mẫu khai báo giao dịch liên kết không?

  Công ty mẹ con là hai công ty có quan hệ liên kết với nhau theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

  "Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết
  ...
  2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

  a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;
  ..."
  Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì các giao dịch liên kết là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

  Nếu giữa hai bên có giao dịch thuộc Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì các bên đang có giao dịch liên kết. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18  Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì công ty có giao dịch liên kết cần phải kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Nếu giữa 2 công ty không có giao dịch thuộc Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP  thì không cần phải kê khai giao dịch liên kết. 

   

   

   
  676 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận