Hà Nội thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID kết nối với CSDL quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #606859 16/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2226)
  Số điểm: 77819
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hà Nội thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID kết nối với CSDL quốc gia

  Ngày 13/11/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 269/KH-UBND triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Theo đó, nội dung thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID tại Hà Nội như sau:

  Triển khai thí điểm phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử của người dân trên địa bàn Hà Nội; đồng bộ, kết nối với Hệ thống dữ liệu ngành Y tế và chia sẻ, kết nối với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Hệ thống, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quy định, trên cơ sở đó hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người dân trên địa bàn Thành phố.

  Tích hợp, liên thông với các dữ liệu sẵn có như: Dữ liệu tiêm chủng Covid-19; tiêm chủng mở rộng; tích hợp, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố;

  Cập nhật các thông tin y tế có sẵn được quản lý tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn để hình thành Kho dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử 

  Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm và bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài khoản cho cán bộ phụ trách nhập liệu, sử dụng phần mềm của 30 Trung tâm y tế quận/huyện/thị xã (54 phòng khám đa khoa và 579 Trạm y tế xã/phường/thị trấn).

  Xây dựng cơ sở dữ liệu và các phương án thực hiện việc tạo lập hồ sơ sức khoẻ người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư trên địa bàn Thành phố để khởi tạo thông tin cơ bản ban đầu của người dân, từ đó hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố.

  Triển khai thực hiện tích hợp thông tin sức khoẻ người dân vào Hồ sơ sức khoẻ điện tử từ các nguồn như: dữ liệu các đối tượng tham gia tiêm chủng Covid - 19; tiêm chủng mở rộng; tích hợp, liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; cập nhật các thông tin y tế có sẵn được quản lý tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn: phòng, chống suy dinh dưỡng; quản lý sức khoẻ học sinh, sinh viên; quản lý sức khoẻ người cao tuổi; quản lý bệnh không lây nhiễm...

  Tổ chức kết nối, liên thông giữa Hồ sơ sức khỏe điện tử với ứng dụng VneID do Cục C06 - Bộ Công an được giao quản lý để hiện thị thông tin sức khỏe cá nhân.

  Thông tin sức khỏe cá nhân được hiển thị trên ứng dụng VneID là dữ liệu chính thống, đủ cơ sở pháp lý phục vụ cho việc khám chữa bệnh ban đầu của người dân tại cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố (thay cho các giấy tờ truyền thống).

  Theo đó, giao nhiệm vụ cho Sở Y tế và Công an TP. Hà Nội thực hiện một số nội dung sau:

  Đối với Sở Y tế:

  - Là đầu mối liên hệ với đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Bộ Công an để bám sát, phối hợp triển khai nhiệm vụ chung; Tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định, gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ theo quy định

  - Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo tham quyền.

  - Chịu trách nhiệm đảm bảo các quy trình, yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn, quản lý, cung cấp đầy đủ các trường thông tin phục vụ cho công tác triển khai xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố.

  -  Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để trao đổi, tích hợp về cơ sở dữ liệu người dân đã tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có hộ khau tại Thành phố làm cơ sở khởi tạo cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử.

  -  Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trực thuộc liên thông tự động dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh sử dụng Bảo hiểm y tế và không sử dụng thẻ BHYT lên dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Thành phố ngay sau khi người bệnh kết thúc khám và điều trị.

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm; thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử; Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNelD cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

  -  Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định.

  Đối với Công an thành phố Hà Nội:

  - Làm đầu mối, tham mưu để kết nối giữa CSDLQG về dân cư với cơ sở dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố và kết nối dữ liệu sức khỏe người dân trên địa bàn Thành phố lên Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNelD của Bộ Công an.

  - Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ triển khai Đề án 06/CP thôn, tổ dân phố, trạm y tế các xã/phường/thị trấn hỗ trợ chuẩn hóa thông tin người dân tại địa bàn thu thập, cập nhật thông tin người dân để tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNelD.

  - Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

  Ngoài ra, Kế hoạch 269/KH-UBND còn giao nhiệm vụ đối với Sở Thông tin và truyền thông; Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và Bộ Y tế.

  Xem chi tiết tại Kế hoạch 269/KH-UBND ngày 13/11/2023.

  Xem và tải Kế hoạch 269/KH-UBND

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/11/16/ke-hoach-269-kh-ubnd-ha-noi-2023-trien-khai-thi-diem-lap-ho-so-suc-khoe-dien-tu.pdf

   
  176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận