Gói thầu mua sắm không quá 50 triệu đồng thì không cần phải ký hợp đồng với nhà cung cấp

Chủ đề   RSS   
 • #609816 22/03/2024

  Gói thầu mua sắm không quá 50 triệu đồng thì không cần phải ký hợp đồng với nhà cung cấp

  Dự toán mua sắm là dự kiến nguồn kinh phí để mua sắm trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự kiến nguồn kinh phí để mua sắm trong phạm vi nguồn tài chính hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Thẩm quyền quyết định việc mua sắm có giá trị không quá 50 triệu đồng
   
  Căn cứ quy định tại Điều 91 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm như sau:
   
  (1) Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản:
   
  - Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản công tại cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
   
  - Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản thuộc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
   
  - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
   
  (2) Thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ không thuộc các trường hợp tại mục (1):
   
  - Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan trung ương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan trung ương);
   
  - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương);
   
  - Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định và được quyết định việc mua sắm đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị không quá 200 triệu đồng;
   
  - Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
   
  =>> Theo đó đối với việc gói thầu mua sắm có giá trị không quá 50 triệu đồng mà không thuộc các trường hợp tại mục (1) thì sẽ do thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm, nội dung mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
   
  Không cần ký hợp đồng với nhà cung cấp đối với gói thầu mua sắm không quá 50 triệu đồng
   
  Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 quy định:
   
  - Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
   
  Như vậy, đối với gói thầu mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng thì không cần phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến khích đơn vị vẫn nên ký kết hợp đồng để có căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có) xảy ra giữa đơn vị và nhà chung cấp
   
  2025 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận