Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?

Chủ đề   RSS   
 • #597514 28/01/2023

  Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?

  1. Quy định về chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

  Theo khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  Dẫn chiếu đến quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau

  Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  3. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

  Như vậy, cổ phần được tự do chuyển nhượng, ngoại trừ trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

  2. Người đại diện theo ủy quyền ký giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng được không?

  Theo khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

  - Nếu chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. 

  - Nếu giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  Như vậy, theo quy định này thì người đại diện theo ủy quyền vẫn được ký giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.

  3. Một số trường hợp cần lưu ý

  - Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

  - Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

  - Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

  - Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

  - Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

   
  327 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599138   26/02/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì người đại diện theo ủy quyền ký được không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì các bên trực tiếp thực hiện ký kết, các bên ở đây có thể bao gồm người thực hiện chuyển nhượng và người đại diện theo ủy quyền. Khi thực hiện ủy quyền, người được ủy quyền được thực hiện các công việc ủy quyền mà hai bên đã thoả thuận, bao gồm cả việc đại diện ký hợp đồng.

   
  Báo quản trị |