Giải trình không đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm toán bị xử phạt thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #601788 13/04/2023

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (569)
  Số điểm: 3706
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Giải trình không đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm toán bị xử phạt thế nào?

  Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán? Mức xử phạt đối với hành vi giải trình không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước?

  Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán được pháp luật quy định như thế nào?

  Căn cứ theo Điều 57 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định như sau:

  Đơn vị kiểm toán có các nghĩa vụ gồm:

  - Chấp hành quyết định kiểm toán.

  - Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn, quản lý dự án đầu tư; kế hoạch thu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu.

  - Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

  - Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu liên quan đến nội dung kiểm toán.

  - Ký biên bản kiểm toán.

  - Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kết luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán nhà nước.

  - Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị được kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.(Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 16 Điều 1 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019)

  Như vậy theo như quy định tại Điều 57 thì đơn vị được kiểm toán có hành vi hành vi giải trình không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước đã vi phạm nghĩa vụ kiểm toán.

  Mức xử phạt đối với hành vi giải trình không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước 2023 đối với hành vi giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước, cụ thể như sau:

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trả lời và giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.

  - Ngoài ra áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH1 quy định mức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân, đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

  Như vậy đơn vị được kiểm toán có hành vi giải trình không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân trong trường hợp tổ chức vi phạm những hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

  Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2023

   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận