ĐVSNCL tự nguyện trả lại trụ sở làm việc thì có thu hồi được không?

Chủ đề   RSS   
 • #602851 26/05/2023

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  ĐVSNCL tự nguyện trả lại trụ sở làm việc thì có thu hồi được không?

  Trường hợp ĐVSNCL không sử dụng trụ sở làm việc nữa vì đã di dời sang một địa điểm mới và muốn trả lại thì có được không? Trình tự, thủ tục thu hồi là như thế nào?

  Tài sản công là gì?

  Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: 

  - Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

  - Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; 

  - Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

  - Tài sản công tại doanh nghiệp; 

  - Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; 

  - Đất đai và các loại tài nguyên khác.

  Theo đó, đối với trụ sở làm việc - đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là tài sản công.

  Tài sản công bị thu hồi khi nào?

  Căn cứ Điều 48 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc thu hồi tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

  Cụ thể, tài sản công bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  - Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng;

  - Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế;

  - Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục đích, cho mượn;

  - Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;

  - Tài sản đã được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng, khai thác không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng, nhiệm vụ;

  - Phải thay thế do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

  - Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước;

  - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, nếu ĐVSNCL được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại trụ sở làm việc cho Nhà nước thì Nhà nước có thể tiến hành thu hồi lại.

  Trình tự, thủ tục thu hồi trụ sở làm việc của ĐVSNCL

  Việc thu hồi trụ sở làm việc mà ĐVSNCL được giao quản lý sử dụng tự nguyện trả lại cho Nhà nước được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 18 Nghị định 151/2017/NĐ-CP:

  Bước 1: ĐVSNCL được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi tài sản theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Nghị định 151/2017/NĐ-CP xem xét, quyết định.

  Hồ sơ đề nghị trả lại tài sản cho Nhà nước gồm:

  - Văn bản đề nghị trả lại tài sản của ĐVSNCL được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản chính;

  - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

  - Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán): 01 bản chính;

  - Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có): 01 bản sao.

  Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quyết định thu hồi tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.

  Nội dung chủ yếu của Quyết định thu hồi tài sản công gồm:

  - Tên ĐVSNCL có tài sản thu hồi;

  - Danh mục tài sản thu hồi (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thu hồi);

  - Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, ĐVSNCL có tài sản bị thu hồi thực hiện bàn giao đầy đủ tài sản và các hồ sơ có liên quan đến tài sản cho cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, cụ thể như sau:

  - Bàn giao cho cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đối với tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi;

  - Bàn giao cho cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 đối với tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định thu hồi;

  - Bàn giao cho Sở Tài chính đối với tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh quyết định thu hồi;

  - Bàn giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đối với tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định thu hồi.

  Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tiếp nhận tài sản bị thu hồi, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại điểm c khoản này có trách nhiệm lập phương án xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 hoặc lập phương án khai thác, trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  Bước 5: Căn cứ quyết định phương án xử lý, phương án khai thác tài sản thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại Bước 4 tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

  Như vậy, việc thu hồi trụ sở làm việc mà ĐVSNCL được giao quản lý sử dụng tự nguyện trả lại cho nhà nước được thực hiện theo các bước nêu trên.

   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận