Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn trong CQHC, đơn vị sự nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #585114 06/06/2022

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 788 lần
  SMod

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn trong CQHC, đơn vị sự nghiệp

  Bộ Nội Vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Về phạm vi điều chỉnh
   
  Quy định vị trí việc làm (gồm danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm) công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  2. Về đối tượng áp dụng
  Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính từ trung ương đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  danh-muc-vi-tri-viec-lam-trong-co-quan-hanh-chinh
   
  3. Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm
   
  Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.
   
  Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và được áp dụng tương tự như đối với các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ,
  phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính.
   
  4. Về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm
   
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã do Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ và gửi Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, Vụ hoàn thiện danh mục vị trí việc làm theo các nhóm như sau:
   
  - Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý: 133 vị trí, không bao gồm 15 vị trí: Bộ trưởng và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh); Chủ
  tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Phó Trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia.
   
  - Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 40 vị trí, trong đó: lĩnh vực hợp tác quốc tế: 03 vị trí; lĩnh vực pháp chế: 06 vị trí; lĩnh vực văn phòng: 15 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính: 16 vị trí. Riêng các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực thanh tra được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra; các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.
   
  - Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính: 18 vị trí, trong đó có 12 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.
   
  - Danh mục vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập: 28 vị trí, trong đó: lĩnh vực hợp tác quốc tế: 02vị trí; lĩnh vực pháp chế: 02 vị trí; lĩnh vực văn phòng: 11 vị trí; lĩnh vực kế hoạch, tài chính: 13 vị trí. Riêng các vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng
  chung thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ; 02 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực văn phòng được sử dụng chung với 2 vị trí việc làm về lưu trữ thuộc nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ.
   
  - Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập: 10 vị trí, trong đó có 04 vị trí việc làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.
   
  Về xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm: Mỗi vị trí việc làm đều có bản mô tả công việc và khung năng lực tương ứng (trên cơ sở kết quả xây dựng và tổng hợp bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm do Vụ Công chức - Viên chức chủ trì), cụ thể như sau:
   
  - Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý: Đã xây dựng, tổng hợp 133 bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.
   
  - Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: Đã tổng hợp 40 bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.
   
  - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính: Đã xây dựng, tổng hợp 18 bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.
   
  - Vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập: Đã tổng hợp 28 bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.
   
  - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập: Đã xây dựng, tổng hợp 10 bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.
   
  >>> Xem toàn văn dự thảo Thông tư trong file đính kèm bên dưới
   
  6632 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/06/2022) admin (06/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585129   07/06/2022

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn trong CQHC, đơn vị sự nghiệp

  Rất mong Bộ nội vụ có chế độ tiền lương cho công chức làm việc tại ủy ban nhân dân cấp xã xứng đáng với thời gian công sức mà công chức bỏ ra. Ở cấp xã có một nghịch lý là công chức thì phải đi sớm về muộn làm việc suốt ngày mà lương thì thấp còn cán bộ ví dụ như 5 đoàn thể họ có thể đến làm hoặc k đến, hoặc đến cơ quan tám gẫu rồi về thế mà ngoài lương hưởng theo ngạch bậc họ lại còn có phụ cấp chức vụ. Làm ít mà hưởng lương nhiều. Nếu k có chế độ lương phù hợp công chức xã làm việc sẽ rất thiệt thòi dẫn đến tình trạng chán nản k thiết tha với công việc. Rất mong Bộ nội vụ có cơ chế tiền lương tốt quan tâm đến công chức

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Binhhoamai81 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/06/2022)