Dự thảo: Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về nội dung hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy

Chủ đề   RSS   
 • #574450 05/08/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Dự thảo: Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế về nội dung hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy

  Nội dung hóa đơn - Minh họa

  Nội dung hóa đơn - Minh họa

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Đáng chú ý trong Dự thảo này là quy định về nội dung của hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in.

  Cụ thể, Điều 4 Dự thảo quy định về nội dung hóa đơn như sau:

  1. Hóa đơn điện tử

  a) Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

  a.1) Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

  a.2) Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán hàng.

  a.3) Số 3: Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán tài sản công.

  a.4) Số 4: Phản ánh loại Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

  a.5) Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  a.6) Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

  b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

  b.1) Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K để thể hiện hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc loại không có mã của cơ quan thuế trong đó: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

  b.2) Hai ký tự tiếp theo là 2 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23.

  b.3) Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:

  - Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  - Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.

  - Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

  - Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

  - Chữ N: Áp dụng đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

  - Chữ B: Áp dụng đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

  - Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng.

  - Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

  b.4) Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

  b.5) Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận biết).

  b.6) Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử:

  - “122TAA” – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2020 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  - “2C22TBB” – là hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh ký sử dụng với cơ quan thuế.

  - “1C23LBB” – là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

  - “1K23TYY” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  - “1K22DAA” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức bắt buộc do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.

  - “6K22NAB” – là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2020 và là chứng từ điện tử có nội dung của hóa đơn điện tử do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế.

  - “6K22BAB” – là phiếu xuất kho hàng gửi bán điện tử loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là chứng từ điện tử có nội dung của hóa đơn điện tử do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế.

  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm đối với hóa đơn điện tử ủy nhiệm.

  2. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

  a) Ký hiệu mẫu số hóa đơn do Cục Thuế đặt in là một nhóm gồm 11 ký tự thể hiện các thông tin về: tên loại hoá đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loạihoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu), cụ thể như sau:

  a.1) Sáu (06) ký tự đầu tiên thể hiện tên loại hóa đơn:

  - 01GTKT: Hóa đơn giá trị gia tăng.

  - 02GTTT: Hóa đơn bán hàng.

  - 07KPTQ: Hóa đơn bán hàng dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

  - 03XKNB: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

  - 04HGDL: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

  a.2) Một (01) ký tự tiếp theo là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thể hiện số liên hóa đơn.

  a.3) Một (01) ký tự tiếp theo là “/” để phân cách.

  a.4) Ba (03) ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn, bắt đầu bằng 001 và tối đa đến 999.

  b) Ký hiệu hóa đơn do Cục Thuế đặt in là một nhóm gồm 08 ký tự thể hiện thông tin về: Cục Thuế đặt in hóa đơn; năm đặt in hóa đơn; ký hiệu hóa đơn do cơ quan thuế tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, cụ thể như sau:

  b.1) Hai (02) ký tự đầu tiên thể hiện mã của Cục Thuế đặt in hóa đơn và được xác định theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  b.2) Hai (02) ký tự tiếp theo là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Việt Nam gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y thể hiện ký hiệu hóa đơn do cơ quan thuế tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý.

  b.3) Một (01) ký tự tiếp theo là “/” để phân cách.

  b.4) Ba (03) ký tự tiếp theo gồm hai (02) ký tự đầu là hai chữ số Ả rập thể hiện năm Cục Thuế đặt in hóa đơn, được xác định theo 02 chữ số cuối của năm dương lịch và một (01) ký tự là chữ cái P thể hiện hóa đơn do Cục Thuế đặt in. Ví dụ: Năm Cục Thuế đặt in là năm 2022 thì thể hiện là số 22P; năm Cục Thuế đặt in hóa đơn là năm 2023 thì thể hiện là số 23P.

  b5) Ví dụ thể hiện các ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn do Cục Thuế đặt in và ký hiệu hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

  Ký hiệu mẫu hóa đơn “01GTKT3/001”, Ký hiệu hóa đơn “01AA/22P”: được hiểu là mẫu số 001 của hóa đơn giá trị gia tăng có 3 liên do Cục Thuế thành phố Hà Nội đặt in năm 2022.

  c) Liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn có 3 liên trong đó:

  - Liên 1: Lưu.

  - Liên 2: Giao cho người mua.

  - Liên 3: Nội bộ.

  d) Ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in

  d.1) 03 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng như sau:

  - Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT;

   - Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng.

  d.2) Các thông tin còn lại do cơ quan thuế quy định nhưng không vượt quá 11 ký tự.

  Tải và xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm.

   
  905 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận