Dự án đã được hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường?

Chủ đề   RSS   
 • #582165 30/03/2022

  Dự án đã được hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường?


  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  ...
  26. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
  ...
  Điều 39. Đối tượng phải có giấy phép môi trường
  1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
  2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
  Điều 42. Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường
  ...
  2. Thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:
  a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
  ...
  c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
  ...
  Điều 46. Công trình bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp giấy phép môi trường
  ...
  2. Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường."
  Đồng thời tại Nghị dịnh 08/2022/NĐ-CP cũng có quy định như sau:
  "Điều 31. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường
  ...
  3. Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường và phải có giấy phép môi trường và có công trình xử lý chất thải không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đó đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án theo giấy phép môi trường đã được cấp. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo giấy phép môi trường đã được cấp thì phải thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều này.
  4. Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định tại Điều này sau khi được cấp giấy phép môi trường, trừ trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần."
  =>> Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với dự án đầu tư đã vận hành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thì sau khi được cấp giấy phép môi trường vẫn phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Đồng thời, trong trường hợp nếu trước đó dự án đã thực hiện vận hành thử nghiệm thì có thể lựa chọn việc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm và kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định. Tuy nhiên,trong trường hợp công ty đã được cấp giấy phép thành phần môi trường trước đó thì hiện tại sau khi được cấp giấy phép môi trường sẽ không phải thực hiện vận hành thử nghiệm.
   
  587 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582195   30/03/2022

  Dự án đã được hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn, hiện nay Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành, kéo theo nhiều quy định được sửa đổi tại các nghị định, thông tư, làm các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường cũng như xin cấp các giấy phép về môi trường. Mong rằng sẽ nhận được thêm nhiều thông tin mới của bạn về vấn đề môi trường này để các doanh nghiệp giải đáp được nhiều vướng mắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #584980   31/05/2022

  Dự án đã được hoạt động trước ngày 01/01/2022 có phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn!

  Chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành (1-1-2022) có tiêu chí về môi trường như dự án nhóm I, II, III đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

   
  Báo quản trị |