Đơn vị sự nghiệp công lập được ký loại hơp đồng lao động với người lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #606039 12/10/2023

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 2362
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 42 lần


  Đơn vị sự nghiệp công lập được ký loại hơp đồng lao động với người lao động không?

  Đơn vị sự nghiệp công lập hay cơ quan hành chính nhà nước có được ký hợp đồng lao động với người lao động không? Nếu có thì được áp dụng với những công việc nào? Hay những công việc này có được ký kết hợp đồng dịch vụ hay không?
   
  Thứ nhất, những công việc thực hiện hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính nhà nước
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP có đề cập các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
   
  - Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
   
  - Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
   
  - Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
   
  Một số trường hợp đặc biệt các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:
   
  - Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
   
  - Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
   
  - Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
   
  Ngoài ra các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập cũng thuộc những công việc được sử dụng hợp đồng với người lao động.
   
  Thứ hai, hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng
   
  Về hình thức và các loại hợp đồng dùng để ký kết
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 111/2022/NĐ-CP đề cập những công việc được liệt kê tại phần thứ nhất được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:
   
  - Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;
   
  - Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.
   
  Về điều kiện ký kết hợp đồng
   
  - Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;
   
  - Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;
   
  - Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này.
   
  512 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nitrum01 vì bài viết hữu ích
  haiyen12500@gmail.com (03/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận