Đơn vị sự nghiệp công lập có được thuê tài sản phục vụ hoạt động không?

Chủ đề   RSS   
 • #603103 07/06/2023

  phuongthaoneee

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/03/2023
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Đơn vị sự nghiệp công lập có được thuê tài sản phục vụ hoạt động không?

  Trong một số trường hợp, đơn vị sự nghiệp công lập không thể thực hiện việc mua sắm các tài sản sử dụng phục vụ hoạt động mà phải sử dụng dưới hình thức thuê, pháp luật hiện hành điều chỉnh việc thuê tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào?

   

  Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

   

  Căn cứ Điều 38 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định về việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập như sau: 

   

  - Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

   

  + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

   

  + Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

   

  + Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định thuê tài sản từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị;

   

  + Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhiều nguồn vốn để thuê tài sản, trong đó có nguồn ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định thuê tài sản thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

   

  - Thủ tục quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

   

  - Nguồn kinh phí thuê tài sản được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  Thủ tục thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

   

  Thủ tục được quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP:

   

  - Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP xem xét, quyết định.

   

  Hồ sơ đề nghị thuê tài sản gồm:

   

  + Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;

   

  + Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

   

  + Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;

   

  + Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.

   

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP xem xét, quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp việc thuê tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

   

  Nội dung chủ yếu của Quyết định thuê tài sản gồm:

   

  + Tên cơ quan nhà nước được thuê tài sản;

   

  + Danh mục tài sản được thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí);

   

  + Phương thức thuê;

   

  + Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

   

  - Việc bố trí dự toán ngân sách nhà nước và tổ chức thực hiện thuê tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Việc tổ chức thực hiện thuê tài sản theo phương thức tập trung được thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định 151/2017/NĐ-CP

   

  Bên cạnh đó, pháp luật quy định nguồn kinh phí thuê tài sản được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.

   
   
  1147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận