Đối tượng nào phải thực hiện quan trắc nước thải theo quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #605901 05/10/2023

  Đối tượng nào phải thực hiện quan trắc nước thải theo quy định?

  Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải. Vậy, những đối tượng nào phải thực hiện quan trắc nước thải?
   
  1. Đối tượng quan trắc môi trường
   
  Theo Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2020, những đối tượng dưới đây sẽ phải thực hiện quan trắc môi trường: 
   
  - Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:
   
  + Môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;
   
  + Môi trường không khí xung quanh;
   
  + Môi trường đất, trầm tích;
   
  + Đa dạng sinh học;
   
  + Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.
   
  - Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:
   
  + Nước thải, khí thải;
   
  + Chất thải công nghiệp phải kiểm soát để phân định chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;
   
  + Phóng xạ;
   
  + Chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;
   
  + Các chất ô nhiễm khác.
   
  2. Điều kiện hoạt động quan trắc môi trường
   
  Theo Điều 110 Luật Bảo vệ môi trường 2020, điều kiện hoạt động quan trắc môi trường được quy định như sau:
   
  - Chương trình quan trắc môi trường quốc gia, chương trình quan trắc môi trường địa phương, chương trình quan trắc môi trường của tổ chức kinh doanh, dịch vụ theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường và hoạt động quan trắc khác phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định về quan trắc môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
   
  - Tổ chức đáp ứng yêu cầu về nhân lực quan trắc môi trường, trang thiết bị quan trắc môi trường, điều kiện kỹ thuật của phòng thí nghiệm và có quy trình phương pháp về quan trắc môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận phải bảo đảm hoạt động phù hợp với năng lực và phạm vi đã được chứng nhận.
   
  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.
   
  - Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
   
  3. Quan trắc nước thải
   
  Theo Khoản 1, 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020 các đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường gồm các đối tượng sau:
   
  - Đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm:
   
  + Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường;
   
  + Dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả nước thải trung bình trở lên ra môi trường;
   
  + Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường.
   
  - Đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ bao gồm:
   
  + Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường;
   
  + Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường.
   
  Như vậy, những đối tượng thuộc Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ phải thực hiện quan trắc nước thải theo quy định. Quan trắc nước thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.
   
   
  207 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận