Doanh nghiệp nhà nước có được mua doanh nghiệp tư nhân hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #585282 12/06/2022

  Doanh nghiệp nhà nước có được mua doanh nghiệp tư nhân hay không?

  Doanh nghiệp nhà nước có được mua doanh nghiệp tư nhân hay không?

  Theo Điều 28, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Điều 21, Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, khoản 7 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước được mua doanh nghiệp tư nhân thông qua các hình thức sau:

  - Mua cổ phần tại công ty cổ phần, mua phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

  - Mua toàn bộ doanh nghiệp khác;

  Việc mua doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

  Việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp.

  Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

  Doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực này không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư phải thực hiện phương án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.

  Doanh nghiệp không được sử dụng tài sản do doanh nghiệp đang đi thuê hoạt động, đi mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán đại lý, ký gửi để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

  Theo quy định tại khoản 4, Điều 29 của Luật Cạnh tranh năm 2018 thì mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

  Do đó, với những quy định trên việc doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp với hình thức mua lại doanh nghiệp tư nhân với một số điều kiện và phạm vi nhất định như đã nêu ở trên.

  *Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật

   
  839 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587959   22/07/2022

  Doanh nghiệp nhà nước có được mua doanh nghiệp tư nhân hay không?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Hiện nay, vẫn chưa văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về khái niệm “bán doanh nghiệp tư nhân”. Tuy nhiên, về bản chất có thể hiểu bán doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:Bán doanh nghiệp tư nhân là việc chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp cho người khác. Hay nói cụ thể hơn là chủ doanh nghiệp tư nhân chuyển nhượng toàn bộ tài sản còn lại (bao gồm phần vốn góp) của doanh nghiệp cho người khác dẫn đến việc thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |