Doanh nghiệp muốn mua lại cây xăng tư nhân để bán lẻ xăng dầu thì thực hiện như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609468 15/03/2024

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Doanh nghiệp muốn mua lại cây xăng tư nhân để bán lẻ xăng dầu thì thực hiện như thế nào?

  Trường hợp doanh nghiệp mua lại cây xăng, có thể hiểu là giữa doanh nghiệp và bên đang sở hữu cây xăng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm cửa hàng xăng dầu. 

  Theo đó, sau khi hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục để sang tên để đứng tên chủ sở hữu cây xăng. 

  Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

  Sau khi đứng tên cây xăng rồi thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP để được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

  - Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

  - Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.”

  Khi đáp ứng được các điều kiện trên, doanh nghiệp làm thủ tục để được cấp phép bán lẻ xăng dầu.

  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

  Hồ sơ, trình tự cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Khoản 20 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP như sau: 

  (1) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

  - Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

  - Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

  - Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp;

  - Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 

  Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

  (1) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

  (2) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

  (2) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

  Sau khi có giấy phép nêu trên thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc kinh doanh xăng dầu của mình.

  => Theo đó, doanh nghiệp muốn mua lại cây xăng tư nhân để bán lẻ xăng dầu thì lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm cửa hàng xăng dầu, sau đó đáp ứng các điều kiện và xin cấp giấy chứng nhận bán lẻ xăng dầu.

   
  281 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận