Doanh nghiệp giải thể thì có phả công bố kế hoạch giải thể cho người lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #606517 01/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75670
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1935 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Doanh nghiệp giải thể thì có phả công bố kế hoạch giải thể cho người lao động?

  Kế hoạch giải thể của doanh nghiệp là một quyết định quan trọng của doanh nghiệp trước khi đi đến quyết định giải thể nhằm thực hiện các nghĩa vụ và bảo đảm quyền lợi của các bên trước khi giải thể, vậy kế hoạch này có phải thông báo cho người lao động?
   
   doanh-nghiep-giai-the-co-phai-cong-bo-ke-hoach-giai-the-cho-nld
   
  1. Giải thể doanh nghiệp là gì?
   
  Thuật ngữ giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại dưới tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. 
   
  Việc giải thể doanh nghiệp được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản có liên quan. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện giải thể thì sau khi công ty tuyên bố giải thể sẽ không được phép hoạt động hay thực hiện các công việc kinh doanh dưới dạng doanh nghiệp.
   
  2. Doanh nghiệp phải giải thể trong trường hợp nào?
   
  Căn cứ Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây và đáp ứng điều kiện giải thể thì doanh nghiệp tiến hành giải thể:
   
  - Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
   
  + Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
   
  + Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
   
  + Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
   
  + Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
   
  - Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.
   
  3. Doanh nghiệp có phải thông báo kế hoạch giải thể cho NLĐ?
   
  Theo Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:
   
  - Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
   
  + Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
   
  + Lý do giải thể;
   
  + Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
   
  + Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
   
  + Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
   
  - Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;
   
  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
   
  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;
   
  - Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:
   
  + Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
   
  + Nợ thuế;
   
  + Các khoản nợ khác;
   
  Như vậy, trong vòng 7 ngày doanh nghiệp kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
   
  91 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận