Doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi đầu tư khác doanh nghiệp trong nước như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #605721 27/09/2023

  Doanh nghiệp FDI được hưởng ưu đãi đầu tư khác doanh nghiệp trong nước như thế nào?

  Doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có phải đáp ứng điều kiện nào để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như doanh nghiệp trong nước hay không?

  Quy định về ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp FDI

  Từ Điều 15 Luật đầu tư 2020 quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư có thể thấy: ưu đãi đầu tư được áp dụng phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, địa bàn của dự án đầu tư, nội dung khác của dự án nhưng không phụ thuộc vào dự án có vốn nước ngoài hay không. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật nếu có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

  Tùy theo quy mô, tính chất của dự án đầu tư mà có thể được hưởng các ưu đãi tương ứng như:

  1. Ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại các Văn bản:

  - Chương III của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được sửa đổi, bổ sung 2013, 2014, doanh nghiệp có thể xem Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  - Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (điều 15 đến điều 19).

  - Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành  Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (điều 18 đến điều 22).

  2. Ưu đãi về tiền thuê đất (miễn, giảm) theo quy định tại:

  - Mục 2 Chương II Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  - Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP  về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

  - Anh có thể lưu ý Chương IV Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016;

  -Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

  - Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (các trường hợp được miễn thuế quy định tại điều 103).

  4. Ưu đãi về tín dụng:

  - Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

  Địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định như thế nào?

  Địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 như sau:

  Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:

  - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  - Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  Như vậy, dự án sản xuất kinh doanh thực hiện trong khu công nghiệp, khu công nghiệp là dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong địa bàn ưu đãi đầu tư. Như đã giải thích ở trên, ưu đãi đầu tư được áp dụng phụ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, địa bàn của dự án đầu tư và khu công nghiệp thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, các dự án thực hiện trong khu công nghiệp được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn ưu đãi đầu tư.

  Dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp thì tuỳ vào địa bàn thực hiện dự án có thuộc các tỉnh, thành được Chính phủ quy định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không để xác định địa bàn hoạt động của dự án có được hưởng ưu đãi đầu tư hay không.

  Danh mục tỉnh, thành thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư.

   
   
  651 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận