Điều kiện xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng

Chủ đề   RSS   
 • #610469 11/04/2024

  Điều kiện xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng

  Để được tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng thì các cá nhân cần phải đáp ứng điều kiện gì? Cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ nào và cần thực hiện các bước như thế nào để được xét tặng?
   
  Trình tự thực hiện tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng 
   
  Bước 1. Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của Thanh niên xung phong lập hồ sơ đề nghị theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú (đối với trường hợp còn sống) hoặc nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung phong (đối với Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần).
   
  Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
   
  a) Công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên các phương tiện truyền thông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
   
  b) Phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp (nếu có) thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
  c) Tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp xã (có mời thêm đại diện Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp nếu có) để xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
  d) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
   
  Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
   
  a) Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp (nếu có) và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
  b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.
   
  Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
   
  a) Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp (nếu có) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
  b) Tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh để xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
  c) Trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ/Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
   
  Bước 5. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết; sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định.
   
  Bước 6. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có); trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.
   
  Bước 7. Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” hoặc Thủ tướng Chính phủ xét, không trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.
   
  Thành phần hồ sơ tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng 
   
  Đối với hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, đề nghị khen thưởng bao gồm:
   
  - Tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ đề nghị khen thưởng. 
   
  - Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
   
   - Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của Thanh niên xung phong.
   
  Đối với hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng
   
  - Tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ đề nghị khen thưởng. 
   
  - Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 
   
  - Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của Thanh niên xung phong.
   
  Yêu cầu, điều kiện tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng 
   
  Mốc thời gian để tính khen thưởng:
   
  Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 20 tháng 7 năm 1954.
   
  Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975:
   
  Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc;
   
  Chống đế quốc Mỹ ở miền Nam;
   
  Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 12 năm 1975.
   
  Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:
   
  Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979;
   
  Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
   
  Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988;
   
  Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989;
   
  Truy quét Ful-rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992.
   
  =>> Trên đây là trình tự thủ tục các bước cũng như hồ sơ và yêu cầu để được tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cá nhân theo công trạng 
   
   
   
  65 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận