Điều kiện trước khi chính thức hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại VN

Chủ đề   RSS   
 • #612474 07/06/2024

  Quocbao610

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:03/11/2023
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều kiện trước khi chính thức hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại VN

  Điều kiện trước khi chính thức hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

  1. Chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

  Theo khoản 20 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài bảo đảm và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

  bao-hiem

  2. Nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

  Nội dung hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bao gồm:

  - Kinh doanh tái bảo hiểm; nhượng tái bảo hiểm;

  - Quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm;

  - Hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm.

  3. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

  Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau:

  - Có vốn được cấp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ;

  Cụ thể theo khoản 2 Điều 36 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, vốn được cấp tối thiểu của chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là:

  + Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam;

  + Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 450 tỷ đồng Việt Nam;

  + Kinh doanh tái bảo hiểm, nhận nhượng tái bảo hiểm cả 03 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam.

  - Nguồn vốn thành lập chi nhánh là nguồn hợp pháp, không sử dụng vốn vay hoặc nguồn vốn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào;

  - Có Giám đốc chi nhánh, Chuyên gia tính toán dự kiến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

  4. Điều kiện trước khi chính thức hoạt động của chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

  Theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về điều kiện trước khi chính thức hoạt động của chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam như sau:

  - Chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

  Đối với trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo bằng văn bản và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản về việc gia hạn thời gian chính thức hoạt động; thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng.

  - Chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các quy định sau đây để chính thức hoạt động:

  + Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ hoặc vốn được cấp;

  + Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với hình thức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và quy định khác của pháp luật có liên quan; bầu, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật; bầu, bổ nhiệm các chức danh đã được Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

  + Ban hành các quy chế quản lý nội bộ về tổ chức hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro và các quy trình nghiệp vụ cơ bản theo quy định pháp luật;

  + Ký quỹ đầy đủ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam;

  + Có trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về kinh doanh bảo hiểm;

  + Thực hiện công bố nội dung giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

  - Chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo cho Bộ Tài chính về việc đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 ít nhất 15 ngày trước ngày chính thức hoạt động.

  Bộ Tài chính có quyền đình chỉ việc chính thức hoạt động của chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam khi chưa đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

  - Chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam không được tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm trước ngày chính thức hoạt động.

  Tóm lại, chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện cụ thể nêu trên trước khi chính thức hoạt động tại Việt Nam.

   

   
  25 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận