Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612194 31/05/2024

  Quocbao610

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:03/11/2023
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

  Điều kiện, tiêu chuẩn chung và điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh quản lý doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

  1. Người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm

  Theo khoản 1 Điều 80 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các chức danh sau đây:

  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên;

  - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật;

  - Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, các trưởng bộ phận nghiệp vụ và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ công ty.

  bao-hiem

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm

  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể như sau:

  (1) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

  - Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  - Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

  (2) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên:

  - Các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại mục (1);

  - Có bằng đại học trở lên;

  - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên có ít nhất 05 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có ít nhất 03 năm trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

  (3) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật:

  - Các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại mục (1);

  - Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;

  - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm giữ vị trí là người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

  - Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

  (4) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý khác không thuộc trường hợp quy định tại mục (2) và mục (3) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam:

  - Các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại mục (1);

  - Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép triển khai do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;

  - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm. Riêng đối với các trưởng bộ phận nghiệp vụ, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm;

  - Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

  Tóm lại, điều kiện, tiêu chuẩn chung và điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh quản lý doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như trên.

   

   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận