Điều kiện để thành lập Quỹ từ thiện

Chủ đề   RSS   
 • #502471 16/09/2018

  Điều kiện để thành lập Quỹ từ thiện

  - Phải có ít nhất 3 sáng lập viên là công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập ban sáng lập quỹ và có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định pháp luật, đồng thời:
    + Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích;
    + Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ
  Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định sau:
  – Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).
  – Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 7.000.000.000 (bảy tỷ);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);
    + Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).
   
  Cơ sở pháp lý: Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.
   
   
   
  1318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận