Điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #511100 29/12/2018

  Điều kiện để đơn vị sự nghiệp công lập cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh

  Đơn vị sử dụng một phần tài sản công vào mục đích cho thuê thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và Khoản 1, 2, 3, Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó Điều 44 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết như sau:

  “Điều 44. Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Tài sản có giá trị lớn quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 56, Điểm a, Khoản 2, Điều 57 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

  3. Đối với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý), Sở Tài chính (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý);

  b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề án, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tài chính xem xét, cho ý kiến thẩm định về: Sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện;…”.

  => Như vậy, đơn vị phải lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê và thực hiện theo quy định trên thì mới được tiến hành cho thuê mặt bằng.

   
  5837 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận