Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #603293 15/06/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư?

  Để được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Khác với chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là yêu cầu bắt buộc với mọi dự án đầu tư ra nước ngoài.
   
  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?
   
  Theo quy định tại Điều 60 Luật đầu tư 2020, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện sau:
   
  - Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 51 Luật đầu tư 2020.
   
  - Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.
   
  - Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
   
  - Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư 2020.
   
  - Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.
   
  Thủ tục thực hiện ấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?
   
  - Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư 2020.
   
  - Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:
   
  Bước 1: Nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo. Hồ sơ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khi có đủ đầu mục tài liệu và số lượng theo quy định.
   
  Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
   
  Bước 3: Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản.
   
  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vốn đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; việc nhà đầu tư đáp ứng điều kiện chuyển tiền theo quy định của pháp luật; vấn đề vay vốn, cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay, bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài và các vấn đề liên quan khác.
   
  Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện hoạt động đầu tư thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục để được chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.
   
  Trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có ngành, nghề báo chí, phát thanh, truyền hình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông bằng văn bản. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
   
  Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối thì phải có văn bản nêu rõ lý do. 
   
  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?
   
  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ở thủ tục nêu trên bao gồm:
   
  - Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
   
  - Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
   
  - Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư 2020.
   
  - Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép (Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư).
   
  - Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.
   
  - Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Điều 73 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
   
  - Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 74 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
   
  -  Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
   
  Trên đây là một số nội dung liên quan đến đầu tư ra nước ngoài.
   
   
  387 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận