Đề xuất tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con

Chủ đề   RSS   
 • #611771 21/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  Đề xuất tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con

  Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

  Đề xuất tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con đã trở thành điểm đáng chú ý của dự thảo.

  Ngày 14/5/2024, Ngân hàng Nhà nước đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD). 

  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của TCTD.

  Theo quy định, TCTD có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ không được phép tăng vốn cho các công ty. Điều này nhằm mục đích kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính cho hệ thống của các TCTD.

   

  (1)  Tổ chức tín dụng có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con 

  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung đã đề xuất bổ sung Điều 6a về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của TCTD như sau:

  - Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.

  - Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.

  - Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.

  - Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm thực hiện tăng vốn đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

  - Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

  - Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

  - Đảm bảo có số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện tăng vốn.

  Như vậy, TCTD muốn tăng vốn tại công ty con phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% sẽ không được tăng vốn công ty con.

  (2) Điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết 

  Dự thảo Thông tư không chỉ bổ sung điều kiện tăng vốn tại công ty con mà còn sửa đổi, bổ sung thêm các điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết.

   Dự thảo Thông tư đã đề xuất bổ sung Điều 6a về điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết như sau:

  Đối với TCTD thực hiện tăng vốn:

  - Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

  - Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

  - Các điều kiện quy định tại điểm a(iii), a(iv), a(v), a(vi), a(vii) khoản 1 Điều 6.

   Đối với công ty liên kết của TCTD:

  - Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liền kề trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính kể từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động dưới 03 năm) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được TCTD thực hiện tăng vốn;

  - Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động

  Tóm lại, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các điều kiện về tăng vốn công ty con và tăng vốn công ty liên kết so với Thông tư 51/2018/TT-NHNN. Các TCTD (ngân hàng) không được tăng vốn công ty con nếu có tỷ lệ nợ xấu trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

  Bài được viết theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 51/2018/TT-NHNN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/21/duthaottsua-tt51.doc

   
  144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận