Đề xuất Nhà nước sẽ chi mua tin phòng chống tham nhũng lên đến 50 triệu

Chủ đề   RSS   
 • #612950 19/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10312
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Đề xuất Nhà nước sẽ chi mua tin phòng chống tham nhũng lên đến 50 triệu

  Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp. Trong đó có quy định sẽ chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Xem toàn văn dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (Dự thảo tháng 6/2024): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/19/bcd-tt-20240617164424.pdf

  Đề xuất Nhà nước sẽ chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Theo Điều 3 dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (Dự thảo tháng 6/2024) quy định nội dung chi từ các nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác bao gồm:

  - Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có).

  - Chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban Nội chính Trung ương hoặc Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

  - Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn; chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập.

  - Các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo Trung ương

  và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

  + Chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

  + Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất.

  - Chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng.

  - Các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Trường Ban hoặc Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt (nếu có).

  Như vậy, chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung chi của ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh quản lý, sử dụng.

  Mức chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến 50 triệu/tin

  Tại Điều 4 Dự thảo tháng 6/2024 quy định mức chi cho các nội dung chi trên được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trong đó, cụ thể một số mức chi như sau:

  - Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

  - Chi thù lao quy định tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo tháng 6/2024: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

  - Chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn: Theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán đã được giao;

  - Chi hội nghị, tiếp khách; chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát cho Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thành lập: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC;

  - Chi mua tin tối đa 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể; trường hợp đặc biệt, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật;

  - Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất: Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ- CP;

  - Các khoản chi khác theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (nếu có): Mức chi thực hiện theo quy định hiện hành đối với từng nội dung chi.

  - Đối với nội dung chưa có quy định về mức chi: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tập thể thưởng trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh xem xét, thực hiện theo Kết luận của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng tử chi thực tế hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

  Như vậy, nếu Dự thảo tháng 6/2024 được thông qua thì nhà nước sẽ chi từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác tối đa 50 triệu đồng/tin đối với tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lưu ý việc quản lý và sử dụng kinh phí cho nội dung này theo chế độ mật.

  Kinh phí chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được quyết toán thế nào?

  Theo khoản 3 Điều 5 Dự thảo tháng 6/2024 quy định về việc quyết toán đối với kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước như sau:

  - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Nội chính thành ủy, tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy;

  - Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

  Như vậy, đối với Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ được tổng hợp với quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; đối với  Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được tổng hợp với quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Nội chính thành ủy, tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

  Xem toàn văn dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp (Dự thảo tháng 6/2024): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/19/bcd-tt-20240617164424.pdf

   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận