Đề xuất điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa mới của NHNN

Chủ đề   RSS   
 • #609170 08/03/2024

  phucpham2205
  Top 100
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (745)
  Số điểm: 13856
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 274 lần
  SMod

  Đề xuất điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa mới của NHNN

  NHNN đang lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  (1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

  Cụ thể, theo Dự thảo quyết định, để được chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn khách hàng và các tổ chức tín dụng cần đáp ứng những điều kiện như sau:

  Đối với khách hàng:

  - Đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định. Không có nợ xấu trong vòng 03 năm, tính từ năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn. Hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý/năm gần nhất.

  - Cần vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện nhiệm vụ KT-XH của đất nước, bao gồm: 

  + Các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

  + Đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển KT-XH trong từng thời kỳ.

  - Tính khả thi: 

  + Dự án, phương án đã được tổ chức tín dụng thẩm định.

  + Khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng.

  + Đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

  + Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Đối với tổ chức tín dụng: 

  - Trường hợp cấp tín dụng hợp vốn:

  + Đã đề xuất và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc cấp tín dụng hợp vốn với dự án, phương án mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng.

  + Đã phát hành thư mời hợp vốn tới ít nhất 5 tổ chức tín dụng khác hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của tổ chức hoặc các phương tiện khác ít nhất 30 ngày nhưng không có tổ chức tín dụng nào tham gia hợp vốn.

  - Đáp ứng các yêu cầu về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ được nêu tại hồ sơ đề nghị và các văn bản phê duyệt trước đó.

  - Đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn cấp tín dụng tại khoản 8 Điều 136 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 (bao gồm cả khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị).

  (2) Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn

  Hồ sơ báo cáo NHNN: bao gồm:

  - Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn theo Mẫu đính kèm Dự thảo Quyết định.

  - Hồ sơ, tài liệu chứng minh đã đáp ứng các điều kiện nêu tại mục (1)

  - Văn bản thẩm định của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, dự án, phương án vay vốn của khách hàng.

  - Văn bản phê duyệt cấp tín dụng đối với khách hàng của cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng đề nghị.

  - Văn bản đề nghị được cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng của khách hàng.

  - Các hồ sơ pháp lý liên quan đến khách hàng gồm: 

  + Giấy phép thành lập hoặc Giấy CNĐK doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương. 

  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 03 năm tính từ năm đề nghị và các tài liệu liên quan khác.

  - Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, phương án gồm: Giấy CNĐK đầu tư hoặc văn bản phê duyệt, chấp thuận dự án, phương án của cấp có thẩm quyền và các tài liệu liên quan khác.

  - Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng và nhu cầu cấp tín dụng vượt giới hạn của một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo Mẫu biểu số 01 tại Phụ lục đính kèm Dự thảo Quyết định.

  Hồ sơ NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ: gồm 01 tờ trình và các tài liệu như sau:

  - Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị NHNN báo cáo Chính phủ cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn.

  - Văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

  - Văn bản giải trình của tổ chức tín dụng, khách hàng (nếu có).

  - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  (3) Thủ tục xem xét cấp tín dụng vượt thời hạn

  Gửi hồ sơ: Sau khi đã chuẩn bị 01 bộ hồ như đã nêu tại mục (2), tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

  Thời hạn giải quyết:

  - Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến Dự án, phương án và khách hàng đề nghị. 

  - Các bộ, ngành, địa phương nêu trên trong vòng 10 ngày có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình gửi lại cho NHNN. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu tổ chức tín dụng, khách hàng giải trình về các vấn đề có liên quan (nếu có).

  - Sau khi nhận ý kiến của bộ, ngành hoặc ý kiến giải trình của tổ chức tín dụng như đã nêu trên NHNN sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ cấp tín dụng vượt giới hạn do tổ chức tín dụng cung cấp:

  + Trường hợp hồ sơ của tổ chức tín dụng không đáp ứng được các điều kiện tại Điều 3 Dự thảo Quyết định, NHNN có văn bản thông báo cho tổ chức tín dụng trong đó ghi rõ điều kiện mà tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được.

  + Trường hợp hồ sơ của tổ chức tín dụng đã hợp lệ, đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Dự thảo Quyết định, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng.

  - Căn cứ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, ý kiến của NHNN và các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến bằng văn bản đối với đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng.

  Xem và tải về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/08/du-thao-qdttg-tin-dung.doc

   
  127 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận