Để thành lập Quỹ từ thiện thì tài sản đóng góp phải ít nhất bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #588718 30/07/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (787)
  Số điểm: 5310
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Để thành lập Quỹ từ thiện thì tài sản đóng góp phải ít nhất bao nhiêu?

  Hiện nay khá nhiều Quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

  Để thành lập theo quy định pháp luật thì cần đảm bảo tài sản đóng cụ theo từng địa bàn, phạm vi hoạt động của Quỹ, cụ thể Điều 14 Nghị định 93/2019/NĐ-CP có quy định về tài sản đóng góp thành lập quỹ như sau:

  "Điều 14. Tài sản đóng góp thành lập quỹ

  1. Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

  a) Tiền đồng Việt Nam;

  b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên, của cá nhân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập quỹ;

  c) Trường hợp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản.

  2. Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

  a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng);

  b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 (một tỷ ba trăm triệu đồng);

  c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 (một trăm ba mươi triệu đồng);

  d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu đồng).

  3. Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

  a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 8.700.000.000 (tám tỷ bảy trăm triệu đồng);

  b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.700.000.000 (ba tỷ bảy trăm triệu đồng);

  c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu đồng);

  d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 620.000.000 (sáu trăm hai mươi triệu đồng).

  4. Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản đóng góp để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác."

   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588764   30/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (378)
  Số điểm: 3108
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Để thành lập Quỹ từ thiện thì tài sản đóng góp phải ít nhất bao nhiêu?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn.

  Ngoài ra, theo Điều 10 Nghị định 93/2019/NĐ-CP thì để thành lập quỹ từ thiện thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau: 

  - Có mục đích hoạt động phù hợp: hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận;
  - Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam và có ít nhất 03 sáng lập viên. Điều kiện đối với sáng lập viên là công dân Việt Nam: có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích; đối với sáng lập viên là tổ chức Việt Nam: được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của tập thể của lãnh đạo hoặc quyết định của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;
  - Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ;
  - Có hồ sơ thành lập quỹ.
   
  Báo quản trị |  
 • #588775   30/07/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1287)
  Số điểm: 9596
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Để thành lập Quỹ từ thiện thì tài sản đóng góp phải ít nhất bao nhiêu?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Theo Điều 12 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ thì tài sản đóng góp thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 50% số tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định của Nghị định này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)
 • #588844   31/07/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Để thành lập Quỹ từ thiện thì tài sản đóng góp phải ít nhất bao nhiêu?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Ngoài ra mình xin bổ sung, theo quy định tại Điều 15 Nghị định 93/2019/NĐ-CP thì hồ sơ thành lập quỹ bao gồm các giấy tờ như sau:

  "Điều 15. Hồ sơ thành lập quỹ

  1. Hồ sơ thành lập quỹ được lập thành 01 bộ và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này.
   
  2. Hồ sơ thành lập quỹ, gồm:
   
  a) Đơn đề nghị thành lập quỹ;
   
  b) Dự thảo điều lệ quỹ;
   
  c) Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;
   
  d) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định này. Sáng lập viên thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;
   
  đ) Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ;
   
  e) Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ."
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)