Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông

Chủ đề   RSS   
 • #604487 03/08/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông

  Ngày 28/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

  Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-BTTTT  hướng dẫn về Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông bao gồm:

  TT

  Vị trí việc làm

  Tương ứng ngạch công chức

  Cấp trung ương

  Cấp tỉnh

  Cấp huyện

  I

  Chuyên ngành quản lý báo chí

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý báo chí

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý báo chí

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  II

  Chuyên ngành quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  4

  Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin điện tử

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  5

  Chuyên viên chính về quản lý thông tin điện tử

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  6

  Chuyên viên về quản lý thông tin điện tử

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  III

  Chuyên ngành quản lý thông tin đối ngoại

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  IV

  Chuyên ngành quản lý thông tin cơ sở

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin cơ sở

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý thông tin cơ sở

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  V

  Chuyên ngành quản lý xuất bản, in và phát hành

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý xuất bản

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý xuất bản

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý xuất bản

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  4

  Chuyên viên chính về quản lý in

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  5

  Chuyên viên về quản lý in

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  6

  Chuyên viên chính về quản lý phát hành

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  7

  Chuyên viên về quản lý phát hành

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  VI

  Chuyên ngành quản lý bưu chính

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý bưu chính

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý bưu chính

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý bưu chính

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  4

  Chuyên viên cao cấp quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  5

  Chuyên viên chính quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

  Chuyên viên chính

  x

     

  6

  Chuyên viên quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

  Chuyên viên

  x

     

  7

  Nhân viên khai thác bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

  Nhân viên

  x

     

  8

  Nhân viên vận chuyển bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

  Nhân viên

  x

     

  VII

  Chuyên ngành quản lý viễn thông

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý viễn thông

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý viễn thông

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  4

  Nhân viên khai thác mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

  Nhân viên

  x

     

  5

  Nhân viên vận hành, sửa chữa mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

  Nhân viên

  x

     

  6

  Nhân viên trực trạm vệ tinh

  Nhân viên

  x

     

  VIII

  Chuyên ngành quản lý tần số vô tuyến điện

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý tần số vô tuyến điện

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý tần số vô tuyến điện

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý tần số vô tuyến điện

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  IX

  Chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  X

  Chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  XI

  Chuyên ngành an toàn thông tin mạng

         

  1

  Chuyên viên cao cấp về quản lý an toàn thông tin mạng

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  2

  Chuyên viên chính về quản lý an toàn thông tin mạng

  Chuyên viên chính

  x

  x

   

  3

  Chuyên viên về quản lý an toàn thông tin mạng

  Chuyên viên

  x

  x

  x

  4

  Chuyên viên cao cấp bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

  Chuyên viên cao cấp

  x

     

  5

  Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

  Chuyên viên chính

  x

     

  6

  Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

  Chuyên viên

  x

     

  (Tổng số: 51 vị trí việc làm)

  Xem và tải bản mô tả công việc vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong các cơ quan, tổ chức

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/08/03/phu-luc-ii-mo-ta.docx

  Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông từ Trung ương đến địa phương, bao gồm:

  - Các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông;

  - Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông;

  - Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  Lưu ý: Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư 09/2023/TT-BTTTT thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

  Xem chi tiết tại Thông tư 09/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

   
  440 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (18/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận