Danh mục 9 Nghị định, 16 Thông tư hướng dẫn các Luật, NQ thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

Chủ đề   RSS   
 • #565532 29/12/2020

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 534 lần


  Danh mục 9 Nghị định, 16 Thông tư hướng dẫn các Luật, NQ thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV

  Cơ quan ban hành vb hướng dẫn luật, nghị quyết

  Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 22/12/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 2197/QĐ-Ttg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

  Cụ thể trong đó:

  TT

  Tên luật và ngày có hiệu lực của Luật

  Tên văn bản quy định chi tiết

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời hạn trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

  Ghi chú

  1

  Luật Cư trú (sửa đổi) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

  1. Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (khoản 2 Điều 16, khoản 7 Điều 19, khoản 10 Điều 21, khoản 3 Điều 24, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 36)

  Bộ Công an

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

  Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

  2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết Luật Cư trú (khoản 3 Điều 15; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 31; khoản 3 Điều 33)

  Bộ Công an

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

   

  3. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú (Điểm d khoản 2 Điều 32)

  Tháng 5/2021

   

  4. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân (khoản 3 Điều 15)

  Bộ Quốc phòng

  Tháng 5/2021

   

  2

  Luật Thỏa thuận quốc tế

  (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

  5. Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 23)

  Bộ Ngoại giao

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

  Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

  6. Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (khoản 3 Điều 50)

  Bộ Ngoại giao

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

  Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

  7. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân (khoản 1 Điều 26)

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng  5/2021

   

  8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân (khoản 2 Điều 26)

  Bộ Công an

  Tháng 5/2021

   

  3

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

  9. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (khoản 5, 6 và 11 Điều 1)

  Bộ Y tế

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 6/2021

  Thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn

  10. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm HIV/AIDS (khoản 11 Điều 1)

  Bộ Y tế

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 6/2021

   

  4

  Luật Biên Phòng Việt Nam (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022)

  11. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27)

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 9/2021

   

  12. Nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng (khoản 2 Điều 22)

  Tháng 9/2021

   

  13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng (khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29)

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 11/2021

   

  14. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng (khoản 3 Điều 19)

  Bộ Quốc phòng

  Tháng 11/2021

   

  5

  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (Luật có hiệu lực từ 01/01/2022)

  15. Nghị định quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10, khoản 4 Điều 12, khoản 4 Điều 16, khoản 6 Điều 17, khoản 3 Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 54, khoản 2 Điều 74)

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 9/2021

   

  16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (khoản 3 Điều 66)

  Tháng 9/2021

   

  17. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn bị nguồn lao động, điều kiện hợp đồng và mẫu văn hợp đồng, văn bản đăng ký, giáo dục định hướng (khoản 5 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 58, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 40, Điểm a khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 22, Điểm c khoản 4 Điều 23, Điểm e khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 65)

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 10/2021

   

  18. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chế độ cập nhật trên cơ sở dữ liệu (điểm m khoản 2 Điều 26, điểm l khoản 2 Điều 41, điểm g khoản 2 Điều 43)

  Tháng 10/2021

   

  6

  Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

  (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022)

  19. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường (khoản 4 Điều 9, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 21, khoản 4 Điều 23, khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 7 Điều 28, khoản 7 Điều 33, khoản 7 Điều 37, khoản 6 Điều 43, khoản 6 Điều 44, khoản 5 Điều 46, khoản 8 Điều 49, khoản 6 Điều 51, khoản 4 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 5 Điều 54, khoản 5 Điều 55, khoản 7 Điều 56, khoản 3 Điều 59, khoản 5 Điều 61, khoản 1 Điều 63, khoản 7 Điều 65, khoản 7 Điều 67, điểm d khoản 2 Điều 69, khoản 2 Điều 70, khoản 3 Điều 71, khoản 8 Điều 72, khoản 7 Điều 73, khoản 4 Điều 78, khoản 3, khoản 4 Điều 79, khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 85, khoản 1 Điều 86, khoản 1 Điều 105, khoản 4 Điều 110, khoản 7 Điều 111, khoản 7 Điều 112, khoản 4 Điều 114, khoản 3 Điều 115, khoản 7 Điều 121, khoản 4 Điều 131, khoản 4 Điều 132, khoản 4 Điều 135, khoản 5 Điều 137, khoản 5 Điều 138, khoản 2 Điều 140, khoản 5 Điều 141, khoản 4 Điều 142, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 144, khoản 4 Điều 145, khoản 2 Điều 146, khoản 7 Điều 148, khoản 5 Điều 149, khoản 5 Điều 150, khoản 3 Điều 151, khoản 4 Điều 158, khoản 6 Điều 160, khoản 4 Điều 167, khoản 6 Điều 171)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 9/2021

   

  20. Nghị định quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, khoản 11 Điều 139)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 9/2021

   

  21. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (khoản 3 Điều 91)

  Tháng 10/2021

   

  22. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 27, khoản 2 Điều 32, khoản 11 Điều 34, khoản 5 Điều 40, khoản 9 Điều 49, điểm d khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 62, khoản 8 Điều 67, điểm b khoản 2 Điều 69, khoản 6 Điều 72, khoản 2 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 5 Điều 78, khoản 5 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 5 Điều 83, khoản 4 Điều 84, khoản 6 Điều 86, khoản 1 Điều 113, điểm b khoản 1 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 116, khoản 4 Điều 117, khoản 5 Điều 118, khoản 5 Điều 119, khoản 5 Điều 120, khoản 7 Điều 126, khoản 6 Điều 148)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 10/2021

   

  23. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu (điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 Điều 92, khoản 6 Điều 92)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

   

  Tháng 10/2021

   

  24. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương (khoản 2 Điều 45)

  Bộ Tài chính

  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 10/2021

   

  25. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (khoản 5 Điều 62)

  Bộ Y tế

  Tháng 11/2021

   

  26. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mai táng, hỏa táng người chết do dịch bệnh nguy hiểm (khoản 5 Điều 63)

  Bộ Y tế

  Tháng 11/2021

   

  27. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo quy định tại Điều 86 (khoản 7 Điều 86)

  Bộ Xây dựng

  Tháng 10/2021

   

  7

  Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

  (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021)

  28. Nghị định quy định chi tiết việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, xây dựng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (Điều 4, Điều 7)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 01/2021

  Thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn

  8

  Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021)

  29. Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 4 của các Điều 9, 10, 12 và 13)

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

  Thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn

  30. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Quân đội nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 2 Điều 8)

  Bộ Quốc phòng

  Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 5/2021

   

  31. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 2 Điều 8)

  Bộ Công an

  Tháng 5/2021

   

  9

  Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021)

  32. Nghị định quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bộ Nội vụ

  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan, tổ chức có liên quan

  Tháng 12/2020

  Thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn

   

  Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

   
  1460 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận