Đăng ký cấp CCCD tại nơi tạm trú được không?

Chủ đề   RSS   
 • #553765 31/07/2020

  Đăng ký cấp CCCD tại nơi tạm trú được không?

  Điều 26 Luật căn cước công dân 2014 quy định:

  "Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
  1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
  2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
  4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết."

  Đồng thời, Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định:
  "Điều 16. Phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
  Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
  1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.
  ...".

  => Theo quy định tại Luật căn cước công dân 2014 thì có thể liên hệ cấp CCCD tại nơi đăng ký tạm trú vẫn được. Tuy nhiên, do tình hình hiện nay vẫn chưa triển khai áp dụng thống nhất CCCD trên cả nước cũng như chưa thống nhất về mặt cơ sở dữ liệu nên sẽ căn cứ theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an tại Thông tư 07/2016/TT-BCA. Theo đó thì hiện tại vẫn cần quay về nơi đăng ký thường trú để cấp CCCD thì mới được, chưa liên hệ nơi đăng ký tạm trú được.

  Cập nhật bởi Camgiangsn ngày 31/07/2020 12:28:33 CH
   
  3931 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận