Đại lý độc quyền?

Chủ đề   RSS   
 • #555601 25/08/2020

  Đại lý độc quyền?

  Theo Khoản 2 Điều 169 Luật Thương Mại 2005, đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

  Quy định trên có nghĩa là trong một khu vực địa lý nhất định thì có duy nhất một đại lý được quyền mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

  Hợp đồng đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Trong đó hai bên thỏa thuận về việc giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng; hoặc không ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý.

  Tùy theo đặc điểm, tính chất của loại hình đại lý mà giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có những ưu và nhược điểm riêng. Đối với đại lý độc quyền, sự độc quyền có thể dẫn đến độc đoán, do trong cùng khu vực không chịu sự cạnh tranh về giá cả, nguồn hàng, chất lượng hàng,…nên có thể quy định giá bán hàng hóa cao hơn để nhận nhiều lợi nhuận hơn trong trường hợp công ty không ấn định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

   
  429 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận