Đã có Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN

Chủ đề   RSS   
 • #603020 03/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN

  Ngày 02/6/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
   
  Theo đó, Nghị định 28/2023/NĐ-CP quy định một số chức năng, nhiệm vụ nổi bật của Bộ KH&CN như sau:
   
  da-co-nghi-dinh-28-2023-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-kh-cn
   
  (1) Nhiệm vụ của Bộ KH&CN về sở hữu trí tuệ
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về sở hữu trí tuệ.
   
  - Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; quy định quy trình, thủ tục đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền sở hữu công nghệ của tổ chức, cá nhân.
   
  - Quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến.
   
  - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác lập, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
   
  - Hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công nghiệp cho các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
   
  - Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, giám định về sở hữu công nghiệp và các dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ.
   
  - Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
   
  - Phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đổi với các lĩnh vực liên quan theo phân công của Chính phủ.
   
  (2) Quản lý công chức, viên chức chuyên ngành KH&CN
   
  - Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, biên chế công chức và sổ lượng người làm việc 
   
  trong đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
   
  - Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN từ trung ương đến địa phương; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN.
   
  - Hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp KH&CN lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
   
  - Quy định cụ thể nội dung, hình thức và việc xác định người ứng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành KH&CN, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.
   
  - Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương đối với công chức, viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
   
  (3) Đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN
   
  - Thống nhất quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và huy động các nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
   
  - Quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập và thúc đẩy môi trường pháp lý hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
   
  - Quản lý, phát triển hệ thống tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng, vận hành và phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. 
   
  - Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phát triển thị trường khoa học và công nghệ; xúc tiến thị trường KH&CN quy mô vùng, quốc gia và quốc tế, các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ.
   
  - Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển hoạt động ươm tạo, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, việc thành lập doanh nghiệp KH&CN; triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển tổ chức ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
   
  - Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
   
  Xem thêm Nghị định 28/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2023 thay thế Nghị định 95/2017/NĐ-CP.
   
  443 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận