Đã có Nghị định 19/2023/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền

Chủ đề   RSS   
 • #602239 30/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có Nghị định 19/2023/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền

  Ngày 28/4/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
   
  Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể một số điều nổi bật về các nguyên tắc đánh rủi ro quốc gia về rửa tiền trong Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
   
  da-co-nghi-dinh-19-2023-nd-cp-ve-huong-dan-thuc-hien-luat-phong-chong-rua-tien
   
  (1) 04 nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
   
  - Nhằm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
   
  - Ngoài ra, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia cũng là một nguyên tắc quan trọng.
   
  - Bên cạnh đó, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.
   
  - Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
   
  (2) Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
   
  - Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
   
  - Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:
   
  + Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá;
   
  + Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.
   
  - Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau:
   
  + Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực;
   
  + Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.
   
  - Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm:
   
  + Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế;
   
  + Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính;
   
  + Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực;
   
  + Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội.
   
  (3) Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
   
  - Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm.
   
  - Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở sử dụng bộ công cụ tính điểm đối với từng tiêu chí nêu tại Điều 4 Nghị định 9/2023/NĐ-CP để xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 5.
   
  - Thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 9/2023/NĐ-CP.
   
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp bộ công cụ tính điểm phù hợp với chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
   
  Xem thêm Nghị định 19/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/4/2023.
   
  634 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (09/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận